Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ DOCMAN

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Ν 2413/1996

Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις


ΣΤΕ/1060/2019

Φορολογία μεταβιβάσεως μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο. Υπολογισμός της πραγματικής αξίας πώλησης των μετοχών και του αναλογούντος φόρου κατά την διάταξη του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 2753/1999, η οποία δεν αντίκειται στο άρθρο 78 παρ. 4 του Συντάγματος. Εφόσον η ανωτέρω διάταξη είναι αυτοτελής και μπορεί να τύχει αυτοδυνάμου εφαρμογής, η ρύθμιση της παρ. 11 του αυτού άρθρου δεν επηρεάζει το κύρος της. Ως «πραγματική αξία πώλησης» μετοχών μη 9 εισηγμένων στο Χρηματιστήριο δεν νοείται η αναγραφόμενη στο σχετικό συμφωνητικό πωλήσεως. Εσφαλμένη αντίθετη κρίση της προσβαλλόμενης απόφασης. Δεκτές η αναίρεση και η έφεση του Δημοσίου, απορρίπτεται η προσφυγή (αναιρεί την αριθμ. 1436/2006 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών)


ΝΣΚ/16/2011

Υποχρέωση ή μη αναρτήσεως στο Διαδίκτυο των ατομικών διοικητικών πράξεων με τις οποίες εγκρίνεται η σύσταση και το καταστατικό ανωνύμου εταιρείας ή η τροποποίηση αυτού, καθώς και η συγχώνευση, μετατροπή ή διάσπαση αυτής.Οι ατομικές διοικητικές πράξεις με τις οποίες η Διοίκηση εγκρίνει την σύσταση και το καταστατικό ανωνύμου εταιρείας ή την τροποποίηση καταστατικού, επί ανωνύμων εταιρειών με μετοχικό κεφάλαιο άνω των 3.000.000 ευρώ καθώς και η μετατροπή, συγχώνευση ή διάσπαση αυτών ανεξαρτήτως ποσού  αναρτώνται υποχρεωτικά στο Διαδίκτυο. Οι ανακοινώσεις περί καταχωρίσεως των ως άνω διαδικαστικών πράξεων στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών δεν αναρτώνται στο Διαδίκτυο. Η ανάρτηση των προμνημονευθέντων ατομικών διοικητικών πράξεων πρέπει να προηγείται της δημοσιεύσεως των σχετικών ανακοινώσεων στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 

ΕλΣυν.Κλ.Τμ.1/98/2017

Νόμιμη η καταβολή  δαπανών μετακίνησης εκτός έδρας, η έγκριση της οποίας δεν αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια» (..) Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η ως άνω εντολή μετακίνησης του Δημοτικού Συμβουλίου … δεν είναι εκ των αναφερομένων στο άρθρο 2 του ν. 3861/2010 και, συνεπώς, δεν υπήρχε υποχρέωση ανάρτησής της στο πρόγραμμα «Διαύγεια»(..) 


ΕλΣυν.Κλ.1/54/2015

Μεταφορά από επιχείρηση:Νόμιμη η καταβολή μηνιαίας μισθοδοσίας από Δήμο σε υπάλληλο Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας, η οποία μεταφέρθηκε από τη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία στο Δήμο, καθόσον η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ως ν.π.ι.δ. εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 15 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α' 93/2014) και επομένως είναι νόμιμη η μεταφορά της ως άνω υπαλλήλου από την εν λόγω δημοτική ανώνυμη εταιρεία στο Δήμο.


ΕΣ/Τμ.1(ΚΠΕ)272/2014

Α. Νόμιμη η καταβολή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης σε πρώην εργαζόμενη του ΕΙΝ, η οποία μεταφέρθηκε σε Δήμο, καθόσον η συντελεσθείσα με την ΚΥΑ 127176/Η/4.11.2011 μεταβίβαση της εκμετάλλευσης (Μαθητικής Εστίας  στο Δήμο) εμπίπτει στο πεδίο του π.δ/τος 178/2002 περί διατηρήσεως των δικαιωμάτων των μεταφερομένων μισθωτών και ως εκ τούτου, εφόσον η υπηρεσία που είχε συμπληρώσει η ανωτέρω στον προηγούμενο εργοδότη της  (Ε.Ι.Ν) λαμβανόταν υπόψη για τον καθορισμό της προβλεπόμενης στο άρθρο 8 του ν. 3198/1955 αποζημίωσης, η προϋπηρεσία της αυτή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της αντίστοιχης αποζημίωσης που προβλέπεται στο άρθρο 204 του ν. 3584/2007 για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ι.δ.α.χ. του προς ον η μεταβίβαση (Ο.Τ.Α).
Β. Μη νόμιμη η καταβολή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης σε πρώην εργαζόμενο του ΟΣΕ, ο οποίος μεταφέρθηκε σε Δήμο, καθόσον μη νομίμως συνυπολογίστηκε στο χρόνο συνεχούς υπηρεσίας του με σχέση εργασίας ι.δ.α.χ. στο Δήμο αυτό,  ο χρόνος προϋπηρεσίας του στον Ο.Σ.Ε. Α.Ε., υπό το ίδιο ασφαλιστικό καθεστώς, έστω κι αν η προϋπηρεσία του αυτή έχει αναγνωριστεί, ενόψει της μετάταξής του, για τη μισθολογική και βαθμολογική κατάταξή του, στην συσταθείσα στο Δήμο προσωποπαγή θέση (άρθρο 204 του ΚΚΔΥ ν. 3584/2007, ΦΕΚ Α΄ 143/2007). 

ΕΣ/Τμ.1(ΚΠΕ)249/2014

Νόμιμη η καταβολή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης, σε πρώην εργαζόμενη σε Μαθητική Εστία με σχέση εργασίας ι.δ.α.χ., η οποία μεταφέρθηκε, δυνάμει της 127176/Η/4.11.2011 ΚΥΑ, από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.) σε Δήμο, καθόσον ορθώς προσμετρήθηκε για τον υπολογισμό της ανωτέρω αποζημίωσης η προϋπηρεσία της ανωτέρω υπαλλήλου στο Ε.Ι.Ν, διότι η συντελεσθείσα με την ΚΥΑ 127176/Η/4.11.2011 μεταβίβαση της εκμετάλλευσης (Μαθητικής Εστίας) στο Δήμο εμπίπτει στις διατάξεις του π.δ/τος 178/2002 περί διατηρήσεως των δικαιωμάτων των μεταφερομένων μισθωτών και ως εκ τούτου, εφόσον η υπηρεσία που είχε συμπληρώσει η εργαζόμενη στον προηγούμενο εργοδότη της (Ε.Ι.Ν) λαμβανόταν υπόψη για τον καθορισμό της προβλεπόμενης στο άρθρο 8 του ν. 3198/1955 αποζημίωσης, η προϋπηρεσία της αυτή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της αντίστοιχης αποζημίωσης που προβλέπεται στο άρθρο 204 του ν. 3584/2007 για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ι.δ.α.χ. του προς ον η μεταβίβαση (Ο.Τ.Α). 

ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/301/2019

Εκπόνηση μελέτης:..Με τα δεδομένα αυτά, η δαπάνη είναι νόμιμη, καθώς, ενόψει της διαφορετικής λεκτικής διατύπωσης της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων στο δεύτερο υποκριτήριο του πρώτου κριτηρίου και στο τρίτο υποκριτήριο του δεύτερου κριτηρίου, αιτιολογείται η διαφορετική βαθμολογία τους στο πρώτο και στο δεύτερο κριτήριο, αντίστοιχα, όσον αφορά δε στο εύρος της διαφοράς των εν λόγω βαθμολογιών, τούτο αποτελεί τεχνική κρίση, που δεν ελέγχεται από το Κλιμάκιο. Περαιτέρω, ενόψει της πανομοιότυπης λεκτικής διατύπωσης της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων και στα τρία υποκριτήρια του τρίτου κριτηρίου, δεν αιτιολογείται μεν η διαφορετική βαθμολογία στο τρίτο κριτήριο, όμως η πλημμέλεια αυτή δεν απέβη τελικά ουσιώδης, καθώς, ακόμα και αν είχαν λάβει την ίδια βαθμολογία στο τρίτο κριτήριο, όπως έπρεπε, και πάλι η συνολική βαθμολογία της εταιρείας «...» θα ήταν μεγαλύτερη από αυτήν της εταιρείας «...», ενόψει των βαθμολογιών των τεχνικών προσφορών τους στα δύο πρώτα κριτήρια και των οικονομικών προσφορών τους.Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/ΤΜ.7/7/2019

Μελέτες....ζητείται η ανάκληση της 231/2018 πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Τμήμα τούτο...Στην προκειμένη περίπτωση η 231/2018 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Τμήμα τούτο κοινοποιήθηκε στην αιτούσα Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου ... στις 21.1.2019 (βλ. το από 21.1.2019 σχετικό αποδεικτικό επίδοσης), όπως συνομολογεί και η ίδια (βλ. σελ. 1 της αίτησης), η δε κρινόμενη αίτηση ανάκλησης της άνω πράξης κατατέθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο στις 21.2.2019 (αριθμ. πρωτ. Ε.Σ. 11891/21.2.2019), δηλαδή μετά την πάροδο της προβλεπόμενης στο άρθρο 32 παρ. 6 του ν. 4129/2013 τριακονθήμερης προθεσμίας, η οποία άρχισε την επομένη της ως άνω κοινοποίησης (22.1.2019) και συμπληρώθηκε τριάντα ημέρες μετά, ήτοι στις 20.2.2019, ημέρα Τετάρτη. Συνεπώς η αίτηση αυτή έχει ασκηθεί εκπρόθεσμα και, ως εκ τούτου, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη.


ΕΣ/Τ4/49/2010

Δημόσια έργα –Κατάτμηση.Oι εντελλόμενες με τα χρηματικά εντάλματα δαπάνες δεν είναι νόμιμες στο σύνολό τους, καθόσον αφενός η απευθείας ανάθεση έγινε σε εργοληπτική επιχείρηση, η οποία λόγω της τάξεως του πτυχίου της δεν είχε τη δυνατότητα αναλήψεως μικρών έργων, αφετέρου δε το έργο «...» εντάσσεται στο ευρύτερο έργο «...» και η αυτοτελής δημοπράτησή του συνιστά μη επιτρεπόμενη κατάτμηση.