Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 80/2016 , 4270/2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΠΡΟΣ Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ (Π.Σ.Μ.Δ.) ΑΔΑ: 6Κ2Γ46ΜΠ3Ζ-ΠΕΖ

Σχετικά Έγγραφα

ΠΟΛ.1042/2016

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3 (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΑΔΑ:75ΞΥΗ-ΑΒ7)


Ε.2019/2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3 (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019. ΑΔΑ: ΩΞΨΞ46ΜΠ3Ζ-096


ΠΟΛ 1097/2015

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3 (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014. (ΑΔΑ:7ΦΒΚΗ-ΧΝΩ)


77375/2014

ΘΕΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Κ2-4946/2014 (ΦΕΚ 2919 Β’) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ AITΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ.


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /228/οικ.42818/2018

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Β` ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018.(ΑΔΑ:ΩΜΒ6465ΧΘΨ-ΨΟΚ)


1054285/2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΕΕΞ46ΜΠ3Ζ-ΙΕΩ


2/1901/ΔΠΓΚ/2019

"ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ".(ΑΔΑ:9Β32Η-0Φ6)


86102/2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ 2020 ΑΔΑ:ΩΔΤ746ΨΧΞΧ-ΙΞΡ

9582/2021:Τροποποίηση της υπ΄αριθ. πρωτ. 86102/31-12-2020 εγκυκλίου με θέμα:« ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ 2020 »


18936/2016

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015.(ΑΔΑ:6Π26465ΙΧΦ-ΛΒΤ)


ΔΟΜ/Φ.10/οικ.19038/2017

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ «ΜΗΤΡΩΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΤΟΥΣ 2017.(ΑΔΑ:6ΦΦΗ465ΧΘΨ-ΘΜΦ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)