ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το υλικό που αναρτάται στην ιστοσελίδα www.mydocman.gr αποτελείται από δημόσια έγγραφα, που  δημοσιεύονται  στην ιστοσελίδα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στον ιστότοπο του προγράμματος  διαύγεια, σε άλλες κυβερνητικές ιστοσελίδες αλλά και από άλλα δημόσια έγγραφα που συγκεντρώνονται από διάφορες πηγές. Αναρτώνται επίσης και έγγραφα που αφορούν οδηγούς εκκαθάρισης δαπανών,ανάλυση επίκαιρων θεμάτων ή άρθρα που συντάσσονται από τους συνεργάτες της διαχειρίστριας εταιρίας του ιστότοπου www.mydocman.gr

Τέλος αναρτώνται δικαστικές αποφάσεις (κυρίως νομολογία Ελ.Συνεδρίου και διοικητικών δικαστηρίων) από τις οποίες έχουν αποκοπεί τα ονόματα των διαδίκων. Το υλικό αυτό είτε αποτελείται από αυτούσια δημόσια έγγραφα που δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία, είτε από έγγραφα (κυρίως Νόμοι, ΠΔ, Αποφάσεις ) που επεξεργάζονται για να κωδικοποιηθούν. Επίσης σημαντικός αριθμός εγγράφων έχει ψηφιοποιηθεί για να τεθούν σε αυτά δεσμοί, υποσημειώσεις κλπ ώστε είτε να παρέχονται πληροφορίες είτε να δημιουργούνται δεσμοί για υποβοήθηση χρηστών με την παροχή επιπρόσθετων πληροφοριών

Τα προσωπικά δεδομένα που ενδεχομένως περιέχονται στα έγγραφα που αναρτώνται, διαγράφονται κατά την επεξεργασία των εγγράφων αυτών πριν αναρτηθούν.


ΓΕΝΙΚΑ

Ο επισκέπτης-εγγεγραμμένος χρήστης αυτού του διαδικτυακού τόπου, πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου  www.mydocman.gr.


ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Μέρος του υλικού που δημοσιεύεται στον ανωτέρω δικτυακό τόπο και παρέχεται ελεύθερα στους επισκέπτες επιτέπεται να το χρησιμοποιούν χωρίς κανένα περιορισμό ή υποχρέωση για κάθε νόμιμη χρήση.

Η www.mydocman.gr  καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αλλά δεν εγγυάται  ότι του  μέρος του υλικού που παρέχεται ελεύθερα και έχει υποστεί επεξεργασία δεν περιέχει  σφάλματα ή παραλείψεις.

Τα έγγραφα και πληροφορίες δημοσίου τομέα που παρέχονται ελεύθερα στον διαδικτυακό τόπο  www.mydocman.gr μπορούν να χρησιμοποιηθούν, επαναχρησιμοποιηθούν, διαδοθούν μέσω συνδέσμων και να αναδημοσιευθούν, χωρίς να απαιτείται ειδική άδεια ή αναφορά πηγής.


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ (ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

Τα έγγραφα και πληροφορίες δημοσίου τομέα που δεν παρέχονται ελεύθερα  και οι, λοιπές υπηρεσίες του ιστοτόπου www.mydocman.gr παρέχονται έναντι ετήσιας συνδρομής έπειτα από σχετική σύμβαση.

Η www.mydocman.gr  δεν εγγυάται ότι όλες οι υπηρεσίες του θα παρέχονται χωρίς διακοπή, καθόσον η διαθεσιμότητα του υλικού του εξαρτάται από την εταιρία  που φιλοξενεί την ιστοσελίδα της.

Η www.mydocman.gr  καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια- αλλά λόγω του όγκου του υλικού, της ψηφιοποίησης μέσω ειδικού λογισμικού ώστε τα έγγραφα να καταστούν επεργάσιμα, της πολυπλοκότητας και του δυσερμήνευτου των σχετικών διατάξεων - δεν εγγυάται ότι τα έγγραφα που έχουν υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία (κωδικοποίηση κλπ) δεν περιέχουν σφάλματα ή παραλείψεις.

Η βάση δεδομένων και περιεχόμενο που παρέχεται σε εγγεγραμμένους χρήστες μέσω συνδρομητικών υπηρεσιών  αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της διαχειρίστριας εταιρίας του  www.mydocman.gr  και διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η μεταφόρτωση (download) του  περιεχομένου των  ηλεκτρονικών σελίδων του δικτυακού μας τόπου, που δεν παρέχεται ελεύθερα,. με σκοπό την εμπορική χρήση, πώληση, διανομή για την επίτευξη οποιουδήποτε οφέλους, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση μας. Δεν επιτρέπεται επίσης η  διανομή των κωδικών πρόσβασης σε άλλους χρήστες εκτός των συμφωνηθέντων με τη σχετική σύμβαση.


ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σε καμία περίπτωση  η διαχειρίστρια εταιρία του ιστότοπου  www.mydocman.gr δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του επισκέπτη-εγγεγραμμένου χρήστη ή και του φορέα για τον οποίο αυτός ενεργεί.

Οι πληροφορίες και συμβουλές που περιλαμβάνονται στον ιστόποπο www.mydocman.gr χρησιμοποιούνται από το χρήστη με δική του πρωτοβουλία. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι, οφείλει να αναλαμβάνει τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών από τις πηγές.


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Για τη πρόσβαση στο σύνολο ή μέρους των μη ελεύθερων πληροφοριών του ιστότοπου www.mydocman.gr, επιβάλλεται η οικειοθελής συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων από επισκέπτες-εγγεγραμμένους χρήστες.

Η διαχειρίστρια εταιρία του ιστότοπου www.mydocman.gr, συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που της γνωστοποιούνται κατά την εγγραφή των επισκεπτών - εγγεγραμμένων χρηστών

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται είναι τα ακόλουθα: Όνομα,Eπώνυμο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), Username, Password,Σταθερό Τηλέφωνο, Κινητό Τηλέφωνο.

Καταγράφεται επίσης και Ηλεκτρονική Διεύθυνση (IP Address) κατά πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας είτε σαν επισκέπτης είτε σαν εγγεγραμμένος χρήστης και αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, παροχή εξατομικευμένων επιπρόσθετων πληροφοριών και στοιχείων αφορούν την ασφάλεια των συναλλαγών (ταυτοποίηση εγγεγραμμένου συνδρομητή).

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα των Επισκεπτών -Εγγεγραμμένων Χρηστών για τους ακόλουθους λόγους:

α) οικονομικούς και φορολογικούς

β) για σκοπούς επικοινωνίας,

γ) για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών κατά τη διάρκεια επίσκεψης των επισκεπτών-εγγεγραμμένων χρηστών

δ) για την υποστήριξη-προώθηση των υπηρεσιών που παρέχουμε

ε) την ενημερωτική υποστήριξη των επισκεπτών-εγγεγραμμένων χρηστών

Σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679) και προς την σχετική ελληνική νομοθεσία (Ν. 2472/1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει),δηλώνουμε ότι διαχειριζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που μας γνωστοποιούνται με εχεμύθεια και εξασφαλίζουμε την προστασία και την ιδιωτικότητα αυτών.

Η «Ιστοσελίδα» www.mydocman.gr χρησιμοποιεί τεχνολογία πιστοποιητικού ασφάλειας (SSL - Secure Sockets Layer Certificate). Από την έναρξη έως τη λήξη της σύνδεσή του χρήστη (on-line session) με την ψηφιακή πλατφόρμα της «Ιστοσελίδας», όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά στοιχεία κρυπτογραφούνται με βάση το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης.

Ευαίσθητα δεδομένα όπως «Κωδικοί Ασφαλείας» (passwords) κλπ, κρυπτογραφούνται με ισχυρές μεθόδους Κρυπτογράφησης (Encryption) και Ψευδωνυμοποίησης (Pseudonymisation) και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια από τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (Data Protection Officer - DPO).

Το σύνολο των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των βάσεων που περιέχουν τα προσωπικά στοιχεία που μας δηλώσατε κατά την εγγραφή σας αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα σε πιστοποιημένο τόσο ως προς τον σχεδιασμό όσο και ως προς την ασφάλεια κέντρο διακομιστών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τα e-mails που μας που στέλνουμε ή μας στέλνονται, είναι εμπιστευτικά και καμία περίπτωση δεν μεταβιβάζουμε το περιεχόμενο τους παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενους αποστολείς-αποδέκτες.

Τα στοιχεία των εγγεγραμμένων χρηστών και τα στοιχεία των συναλλαγών των επισκεπτών-εγγεγραμμένων χρηστών είναι απόρρητα.

Οι επισκέπτες -εγγεγραμμένοι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους, αφού ενημερωθούν, κατά την εγγραφή τους με ρητή δήλωσή τους συναινούν και αποδέχονται την συλλογή των ανωτέρω προσωπικών τους δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς στα πλαίσια καταρτιζόμενων συμβάσεων παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών .

Βεβαιώνουμε ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις ανωτέρω πληροφορίες και μόνο όποτε είναι αναγκαίο.

Η διαχειρίστρια της ιστοσελίδας www.mydocman.gr , εταιρία, δεσμεύεται να μην προβεί σε δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των εγγεγραμμένων χρηστών σε κανένα τρίτο πρόσωπο ή φορέα.

Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να επικοινωνεί με τον διαχειριστή (administrator) του διαδικτυακού τόπου www.mydocman.gr προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή την διαγραφή του.


Cookies

Δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου και άλλα παρόμοια όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server).

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο.

Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης/επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

Ο χρήστης/επισκέπτης του παρόντος διαδικτυακού τόπου δηλώνει ρητώς τη συγκατάθεσή του ή τη μη αποδοχή της χρήσης cookies κατά την για πρώτη φορά χρήση του διαδικτυακού τόπου www.mydocman.gr (μέσω αυτοματοποιημένου αναδυόμενου παραθύρου) ή μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση “cookies” σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης “cookies” σε καμία περίπτωση.

Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση “cookies” για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο.


ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της διαχειρίστριας εταιρίας του ιστότοπου www.mydocman.gr και του χρήστη/επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και τους δεσμεύει. Η διαχειρίστρια εταιρία του ιστότοπου www.mydocman.gr διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού του τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου, πάντα σε συμφωνία με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

DOCMAN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡIΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.mydocman.gr