Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΥDOCMAN.GR

I) ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αρχικά μεταβαίνουμε στην φόρμα αναζήτησης και στη συνέχεια επιλέγουμε τρόπο αναζήτησης με βάση τα δεδομένα που έχουμε.


Ι.Αναζήτηση στον τίτλο (αριθμ. Πρωτοκόλλου εγγράφου),στο θέμα και στον αριθμ. ΦΕΚ.

Τρόπος αναζήτησης

Η αναζήτηση αυτή είναι προεπιλεγμένη ( είναι τσεκαρισμένα τα πεδία τίτλος,θέμα ,ΦΕΚ ) και θα καλύψει πάνω από το 95% των αναζητήσεών σας.

Για την αναζήτηση αυτή, θέτετε στο σχετικό πεδίο οποιοδήποτε στοιχείο γνωρίζετε πχ.αριθμ. εγγράφου, αριθμ ΦΕΚ ή εάν δεν έχετε κανένα στοιχείο μία λέξη κλειδί που εκτιμάτε ότι περιέχεται στον τίτλο.

Παρατηρήσεις:

α)Η αναζήτηση αυτή έχει προεπιλεγμένο το πεδίο «ακριβής φράση» και συνιστάται

β)Ποτέ μη κάνετε αναζήτηση με αριθμό και ημερομηνία εγγράφου πχ 2366/15.1.2013 διότι η αρχειοθέτηση των εγγράφων στον τίτλο (αρ. εγγράφου ) δεν περιέχει ημερομηνία αλλά έτος.

γ)Η αναζήτησή σας με αριθμ. ΦΕΚ πρέπει να έχει τη μορφή ΦΕΚ/Τεύχος/Ετος πχ. 118/Α/2018 ή 2286/Β/2018.

Αποτελέσματα αναζήτησης

help search image

Στο προηγούμενο πίνακα αναζητήσαμε τον νόμο 4270/2014.

Ο εξυπηρετητής μας ενημερώνει ότι βρήκε 171 αποτελέσματα που προέρχονται από έγγραφα που στον αριθμ.πρωτοκόλλου ή στην περίληψη υπάρχει η στοιχείο που αναζητούμε.

Παρατήρησεις:

α)Από τα αποτελέσματα που μας έφερε ο εξυπηρετητής βλέπουμε ότι πέρα από το έγγραφο που ζητούσαμε μας παρατίθεται και μία σειρά εγγράφων, που είναι συσχετισμένα με το έγγραφο που ζητήσαμε και πιθανώς να βρούμε επιπρόσθετες πληροφορίες στα έγγραφα αυτά.

Β)Εναλλακτικά η αναζήτησή μας μπορούσε να ήταν της μορφής 4270 ή 4270/.Στις περιπτώσεις αυτές θα έχουμε περισσότερα αποτελέσματα και πιθανόν μη σχετικά με αυτό που ζητάμε. Θα κάνουμε όμως αυτής της μορφής την αναζήτηση όταν δεν γνωρίζουμε τίνος έτους είναι ο νόμος που αναζητάμε. Σε κάθε περίπτωση θα βρούμε αποτελέσματα και με την αναζήτηση αυτή απλώς θα ψάξουμε λίγο περισσότερο στα αποτελέσματα.


ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Για να είναι πιο στοχευμένη ή αναζήτησή μας και να φιλτράρουμε τα αποτελέσματα,μπορούμε ταυτόχρονα ή μετά τα αποτελέσματα να χρησιμοποιήσουμε τα φίλτρα της αναζήτησης.

Φίλτρο τύπος εγγράφου

Στο παράδειγμά μας (4270/2014) επειδή γνωρίζουμε ότι πρόκειται για νόμο, εάν χρησιμοποιήσουμε το φίλτρο τύπος εγγράφου -Νόμοι και Διατάγματα θα έχουμε μία στοχευμένη αναζήτηση με δύο μόνο αποτελέσματα ως ακολούθως:

help search image

Το φίλτρο τομείς

Η χρήση αυτού του φίλτρου έχει σημασία στον περιορισμό των αποτελεσμάτων. Μπορεί όμως να γίνει η χρήση του φίλτρου αυτού και όταν κάνουμε γενικές αναζητήσεις. ΠΧ όταν δεν θέλουμε να βρούμε κάποιο συγκεκριμένο έγγραφο αλλά όλα τα έγγραφα που αφορούν τα Δημόσια οικονομικά-Δημόσιο Λογιστικό. Με τον τρόπο αυτό παίρνουμε σαν αποτέλεσμα αναζήτησης τα έγγραφα που αναρτήθηκαν με σειρά προτεραιότητας τα πιο πρόσφατα, που αφορούν τα Δημόσια οικονομικά-Δημόσιο Λογιστικό. Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε περισσότερους τομείς.

Περισσότερα φίλτρα

Πατώντας το βέλος στη δεξιά μεριά της οθόνης μας ,αναδύεται παράθυρο με περισσότερα φίλτρα και λειτουργίες

Το φίλτρο χρονική περίοδος

Κάνοντας χρήση του φίλτρου αυτού περιορίζουμε τα αποτελέσματα στα έγγραφα που εκδόθηκαν συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Τα πεδία ΑΔΑ, ΚΑΕ (Α.Λ.Ε)

Από τα πεδία αυτά μπορούμε να αναζήτηση έγγραφα με ΑΔΑ ή εάν πρόκειται για Οδηγούς εκκαθάρισης με βάση τον Αριθμό λογαριασμού Εξόδου.


ΜΙΚΡΑ ΜΥΣΤΙΚΑ

Α)Πολλές φορές αναζητάμε ένα έγγραφο που φέρει ημερομηνία έκδοσης (υπογραφής) πχ το έτος 2017, αλλά δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το έτος 2018.Στην συγκεκριμένη περίπτωση στην αναζήτησή μας χρησιμοποιούμε το έτος δημοσίευσης , αλλά καλύτερα αποτελέσματα θα έχουμε αναζητώντας με αριθμό ΦΕΚ.

Το ίδιο συμβαίνει όταν αναζητάμε ένα π.δ. ή β.δ., που αντί για αριθμ. εγγράφου, φέρει ημερομηνία της μορφής πδ της 26-8/2-9-1958.Και στην περίπτωση αυτή αναζητάμε με αριθμό ΦΕΚ.

Β) Οταν αναζητάμε μία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, επειδή δεν φέρει αριθμ.εγγράφου,η μορφή της αναζήτησης μας πρέπει να είναι της μορφής ΠΝΠ/ΑΡΙΘΜ.ΦΕΚ/ΕΤΟΣ .ΠΧ ΠΝΠ/186/2010

Γ)Ας υποθέσουμε ότι ψάχνουμε τα πρόσφατα έγγραφα της Δ/νσης Προυπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (ΔΠΓΚ). Στην περίπτωση αυτή μπορούμε μα θέσουμε το ερώτημα /ΔΠΓΚ/ θα πάρουμε σαν αποτέλεσμα αναζήτησης τα έγγραφα που εκδόθηκαν από την ανωτέρω υπηρεσία. Το ίδιο αποτέλεσμα θα έχουμε εάν ψάχνουμε για έγγραφα ΕΦΚΑ ή ΕΑΑΔΗΣΥ

Δ)Αναζητάμε μια ΚΥΑ πχ την 2/58493/ΔΠΓΚ/2018 Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού. αλλά θέλουμε και της τροποποιήσεις της .

help search image

Θέτοντας απλά τον αριθμό της απόφασης παρατηρούμε ο εξυπηρετητής όχι μόνο συσχέτισε την αρχική απόφαση με τις τροποποιήσεις της αλλά και άλλα έγγραφα που σχετίζονται με αυτήν.

Προτιμήστε να κάνετε αναζητήσεις της μορφής 2/58493/ και όχι 2/5493/2018.Αυτό διότι, αφενός μεν μπορεί να μην γνωρίζετε το έτος και αφετέρου υπάρχει πιθανότητα ο αριθμός πρωτοκόλλου να είναι πιο σύνθετος και να περιέχει γράμματα ή άλλα αριθμητικά στοιχεία πριν το έτος.


ΙΙ)ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Στη βάση δεδομένων του mydocman τα έγγραφα που αναρτώνται ταυτόχρονα ψηφιοποιούνται σε μορφή html ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση στο περιεχόμενό τους.Είναι προφανές ότι έγγραφα σε εικόνα (παλαιά ΦΕΚ κλπ) δεν μπορούν να ψηφιοποιηθούν και επομένως δεν μπορεί να γίνει αναζήτηση σε αυτά.

Η αναζήτηση αυτή γίνεται αφού τσεκάρουμε το πεδίο περιεχόμενο εγγράφου και ξετσεκάρουμε τα πεδία τίτλος ,θέμα και ΦΕΚ για να αποφύγουμε επαναλήψεις.

Ας δοκιμάσουμε μια τέτοια αναζήτηση τσεκάροντας τo πεδίo περιεχόμενο εγγράφου αναζητώντας τη φράση, προσήκον μέτρο, που συνήθως συναντάμε στην νομολογία του ΕλΣυνεδρίου. Πράγματι ο εξυπηρετητής μας επέστρεψε 239 αποτελέσματα:

help search image

Εάν κάναμε την ίδια αναζήτηση στο θέμα του εγγράφου και όχι στο περιεχόμενο θα μας επέστρεφε 102 αποτελέσματα

help search image

ΙΙΙ)Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Για γρήγορα αποτελέσματα στους οδηγούς εκκαθάρισης κάνετε αναζήτηση με ΚΑΕ εξόδου ή (Α.Λ.Ε).

Εάν για παράδειγμα αναζητάτε οδηγό εκκαθάρισης για μίσθωση ακινήτων, βάλτε στο σχετικό πεδίο τον ΑΛΕ 2440101001 και το σύστημα θα απαντήσει ως ακολούθως:

help search image

Η αναζήτηση αφορά και τους Α.Λ.Ε. του κώδικα κατάταξης του κρατικού προϋπολογισμού και τους ΚΑΕ του κώδικα κατάταξης ΝΠΔΔ

10/1/2020