ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δ. ΟΡΓ. Γ 1105678 ΕΞ 2023

«Αποστολή του Εγχειριδίου Επιλεγμένων Λειτουργικών Διαδικασιών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.)».

Δ. ΟΡΓ. Γ 1105728/2023

«Αποστολή του Εγχειριδίου Επιλεγμένων Λειτουργικών Διαδικασιών των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.)».

44456/2023

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Ecoschemes) ΕΤΟΥΣ 2023 ΑΔΑ:ΕΩΛΜ46ΨΧΞΧ-ΦΚΩ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΥΤΩΝ

Έκδοση του Εγχειριδίου Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα, Μαΐου 2023

«Έκδοση του Εγχειριδίου Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα, Μαΐου 2023».

2023/C 98 I/01

Δημόσιες συμβάσεις: ένας χώρος δεδομένων για τη βελτίωση των δημόσιων δαπανών, την ώθηση στη χάραξη πολιτικών που βασίζονται στα δεδομένα και τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στην υποβολή προσφορών

ΦΕΚ: C 98 I/1

Δ.ΟΡΓ. Δ 1030625 ΕΞ 2023

Έκδοση του «Εγχειριδίου Ενημέρωσης Εισαγωγέων – Εξαγωγέων, με απαλλαγές από επιβαρύνσεις», Φεβρουαρίου 2023. 

Δ.ΟΡΓ.Δ 1029004 ΕΞ 2023

Έκδοση του «Εγχειριδίου των συνηθέστερων ερωτημάτων που υποβάλλονται από τους πολίτες και των αντίστοιχων απαντήσεων σε Τελωνειακά θέματα», Φεβρουαρίου 2023.

2023/C 64/2004

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ Κατευθυντήριες γραμμές για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του κανονισμού IPI από τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς και από τους οικονομικούς φορείς 

ΦΕΚ: C 64/7

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΣΥΠ

«Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών»

Δ. ΟΡΓ. Δ 1095166 ΕΞ 2022

Έκδοση του «Εγχειριδίου Απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα σε θέματα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και λοιπών διοικητικών διαδικασιών (Ηλεκτρονικά Έγγραφα - Κατάργηση της Υποχρέωσης Υποβολής Επικυρωμένων Αντιγράφων- Βεβαίωση του Γνησίου της Υπογραφής)», Οκτωβρίου 2022.

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ MYDOCMAN

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΥDOCMAN

1057266 ΕΞ 2022

«Έκδοση του Εγχειριδίου Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα, Ιουνίου 2022».

Δ.ΟΡΓ.Δ 1084890 ΕΞ 2021

Έκδοση του «Εγχειριδίου Απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα σε θέματα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Πρόσβαση σε Έγγραφα-Προθεσμίες Διεκπεραίωσης Υποθέσεων- Εκπροσώπηση Πολιτών)», Οκτωβρίου 2021.

3573/2021

Ανακοίνωση της Επιτροπής «Κοινωνικές αγορές — οδηγός για τη συνεκτίμηση κοινωνικών παραμέτρων στις δημόσιες συμβάσεις (2η έκδοση)»