Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4959/2022

«Μισθολογική αναγνώριση Integrated master - συμπερίληψη των ισότιμων και αντίστοιχων Διπλωμάτων της αλλοδαπής»

Σχετικά Έγγραφα

200065/Ε3/2018

«Γνωστοποίηση διατάξεων επί των αδιάσπαστων τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών(integrated master) ΑΔΑ: ΩΣΕΖ4653ΠΣ-Ξ5Δ


ΝΣΚ/5/2020

Εφαρμογή του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, που προβλέπει την απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), και στους υπαλλήλους του ενιαίου μισθολογίου του Υπουργείου Εξωτερικών.(...)Το άρθρο 46 του ν. 4485/2017, που προβλέπει την απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), εφαρμόζεται και στους υπαλλήλους των κλάδων Πτυχιούχων Διοικητικών, Επικοινωνιών και Πληροφορικής, Διοικητικών Γραμματέων και Επιμελητών του Υπουργείου Εξωτερικών και επηρεάζει τη βαθμολογική τους εξέλιξη (ομόφωνα).


ΔΕΚ/C-222/1986

Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων - Εργαζόμενοι - Αναγνώριση διπλωμάτων - 'Ελλειψη οδηγιών εναρμονίσεως - Υποχρέωση των κρατών μελών να διασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο πλαίσιο της σχετικής με την αναγνώριση της ισοτιμίας των διπλωμάτων νομοθεσίας τους - Κριτήρια εκτιμήσεως της ισοτιμίας 

22002/313/2020

Μη επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε Ιταλούς οδηγούς λόγω παράτασης της χρονικής ισχύος των Διπλωμάτων οδήγησης ελαφρών, των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) βαρέων μηχανοκίνητων οχημάτων και των αντίστοιχων Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου. ΑΔΑ:6ΥΩ5465ΧΘΞ-Ξ5Φ


132270/Δ2/2008

«Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη εκπαιδευτικών.»


93953/Δ2/2006

Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


ΝΣΚ/226/2019

ΑΕΙ. Τμήματα πενταετούς φοίτησης. Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) του άρθρου 46 παρ. 1 και 2 του ν. 4485/2017. Διαπιστωτική ΥΑ υπαγωγής. Ζητήματα αναδρομικότητας. Ζητήματα αναλογικής επέκτασης επί τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν αναγνωρισθεί ως ακαδημαϊκά ισότιμοι ή ισότιμοι και αντίστοιχοι προς υπαχθέντες τίτλους της ημεδαπής.(...)1) Υπό το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν είναι δυνατή κατ’ αναλογίαν επέκταση των αποτελεσμάτων τα οποία επέρχονται για τίτλους της ημεδαπής από την έκδοση διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 1 και 2 του ν. 4485/2017, όπως ισχύει μετά το άρθρο 42 παρ.8 του ν. 4521/2018, περί ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα Τμήματος τουλάχιστον πενταετούς φοίτησης ημεδαπών ΑΕΙ, επί τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμοι ή ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τους εν λόγω τίτλους της ημεδαπής (πλειοψ.). 2) Το ερώτημα το οποίο αφορά στην έκταση του αναδρομικού αποτελέσματος της προαναφερόμενης διαπιστωτικής ΥΑ για αποφοιτήσαντες από το οικείο Τμήμα ΑΕΙ πριν την ισχύ του ν. 4485/2017 και διατυπώνεται στη βάση ταύτισης ή διαφοροποίησης των προγραμμάτων σπουδών, ερείδεται σε εσφαλμένη προϋπόθεση και παρουσιάζει αοριστία και ελλείψεις ως προς το διδόμενο πραγματικό. Το χρονικό σημείο στο οποίο ανατρέχει το παραπάνω αναδρομικό αποτέλεσμα συνδέεται με το νομικό πλαίσιο το οποίο εκάστοτε διέπει τη διάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών, με τις σχετικές προβλέψεις των κανονισμών των οικείων ΑΕΙ, με το ποιες αναμορφώσεις επέφεραν διαφοροποίηση των προγραμμάτων και με το ίδιο το περιεχόμενο των προγραμμάτων και, τελικώς, ανάγεται σε ζήτημα πραγματικού. Σε περιπτώσεις αμφιβολιών, το χρονικό αυτό σημείο θα έπρεπε να προσδιορίζεται στην διαπιστωτική ΥΑ. Με βάση το περιεχόμενο και τα στοιχεία του ερωτήματος δεν μπορεί να συναχθεί συνδρομή κενού νόμου ή αδιαμφισβήτητης και ουσιώδους ομοιότητας καταστάσεων, ώστε να δύναται να τεθεί ζήτημα αναλογικής εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, προς εξέταση προγραμμάτων σπουδών παρεχόμενων πριν την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου και διαφορετικών από εκείνο με βάση το οποίο εκδόθηκε η οικεία διαπιστωτική ΥΑ, αλλά θα απαιτείτο σχετική νομοθετική ρύθμιση (πλειοψ.).


ΔΟΛΚΕΠ/11663/2008

Εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων.(Αναγνώριση συμβάσεων έργου στα ΚΕΠ για μισθολογική εξέλιξη)


KYA 4204/2014

Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας Φορέων χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής - Αναγνώριση φορέων και αντιστοίχιση τίτλων γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της αλλοδαπής.


Π.Δ.40/2006

Αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων των κτηνιάτρων υπηκόων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και μέτρα για τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 78/1026/ΕΟΚ και 78/1027/ ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύουν.(Καταργήθηκε με το Π.Δ. 38/2010, ΦΕΚ-78/Α/25.5.2010)