1016/109/169-γ΄/2011

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 2518/1997
ΦΕΚ: 2457/Β/03.11.2011

Καθορισμός του είδους των ιατρικών εξετάσεων, του περιεχομένου, της διάρκειας και του κόστους της βασικής και περιοδικής εκπαίδευσης, καθώς και των κριτηρίων και της διαδικασίας πιστοποίησης της ικανότητας του προσωπικού των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) για οπλοφορία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΚΥΑ 1016/109/169−ιδ/2014

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1016/109/169-γ από 14.10.2011 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη «Καθορισμός του είδους των ιατρικών εξετάσεων, του περιεχομένου, της διάρκειας και του κόστους της βασικής και περιοδικής εκπαίδευσης, καθώς και των κριτηρίων και της διαδικασίας πιστοποίησης της ικανότητας του προσωπικού των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) για οπλοφορία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» (ΦΕΚ Β΄ 2457).

1016/109/248-στ'/2021

Παράταση ισχύος αδειών εργασίας τύπου Α' και Β' του προσωπικού ασφαλείας των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.).


1016/109/248-α/2020

Παράταση ισχύος αδειών εργασίας τύπου Α’ και Β’ του προσωπικού ασφαλείας των Ι.Ε.Π.Υ.Α. 


1016/109/149-α/2009

Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης αδειών εργασίας προσωπικού ασφαλείας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και προσωπικού Γραφείων Ιδιωτικών Ερευνών.


Ν.3892/2010

Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων.


Ν 2518/1997

Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις.


ΚΥΑ/1016/109/121-θ/2009

Διοικητικές κυρώσεις σε βάρος ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και των εργαζομένων σε αυτές για παράβαση του ν. 2518/1997 (Α΄- 164).


Γ2(δ)/οικ. 22952/2020

Κοστολόγηση των ιατρικών εξετάσεων: α) Γονοτύπωση του ιού της ηπατίτιδας C και β) Ελαστογραφία ήπατος.


Αριθμ. Γ20/ΓΠ/88865/2018

Κοστολόγηση των ιατρικών εξετάσεων: α) «Λήψη υλικού για κυτταρολογικές εξετάσεις» και β) «Κυτταρολογικός έλεγχος παρακεντήσεων Θυρεοειδούς».


Αριθ. Οικ. 3354/91/2001

Καθορισμός πλαισίου για την αναγνώριση της ικανότητας και την έγκριση φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου στον υποχρεωτικό τομέα.