Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3229/2004 , 14/2/2012
ΦΕΚ: 1127/Β/05.05.2014

Τροποποίηση   και   Κωδικοποίηση   της   με   αριθμό 14/2/17.07.2012 (Β 2205) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία ρυθμίζονται θέματα Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου των Κρατικών Λαχείων.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

14/2/2012

Ρύθμιση θεμάτων Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου των Κρατικών Λαχείων.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 103/7/25.4.2014- ΦΕΚ: 1127/Β/2014 Τροποποίηση   και   Κωδικοποίηση   της   με   αριθμό 14/2/17.07.2012 (Β 2205) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία ρυθμίζονται θέματα Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου των Κρατικών Λαχείων.


138/3/2015

Τροποποίηση της με αριθμό 14/2/17.7.2012 (Β 2205) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τη με αριθμό 103/7/25.4.2014 (Β 1127) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. και ισχύει, με τίτλο «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ».


253/3/2017

Κατάταξη των παραβάσεων της με αριθμό 130/2/18.11.2014 (B΄ 3225) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: «Ρύθμιση Θεμάτων Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Ηλεκτρονικών Τεχνικών - Ψυχαγωγικών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα», όπως ισχύει, σε Κατηγορίες Σημαντικότητας, δυνάμει της παραγράφου 5 του άρθρου 13 της με αριθμό 245/2/2.2.2017 (Β΄ 811) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π..


155/6/2015

Τροποποίηση της με αριθμό 129/2/7.11.2014 (Β 3162) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο: [Α. Κανονισμός εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων. Β. Τροποποίηση διατάξεων της με αριθμό 2167/22.1.2009 (Β΄ 78) κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ ΑΕ» όπως ισχύει καθώς και της με αριθμό 14/2/17.7.2012 (Β΄ 2205) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ»], και τροποποίηση των υπό σημείο Β ως άνω αναφερόμενων αποφάσεων.


129/2/2014

Α. Κανονισμός εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων. Β. Τροποποίηση διατάξεων της με αριθμό 2167/ 22.1.2009 (Β 78) κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ ΑΕ» όπως ισχύει καθώς και της με αριθμό 14/2/17.7.2012 (Β 2205) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ».

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ. 26.4 του άρθρου 27 της554/5/15.04.2021,ΦΕΚ: 1633/B/21.04.2021


απόφ.225/2/2016

Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της με αριθμό 158/4/5.6.2015 (B 328) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π όπως ισχύει.


254/3/2017

Κατάταξη των παραβάσεων της με αριθμό 225/2/25.10.2016 (Β΄ 3528) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε η με αριθμό 158/4/5.6.2015 (Β΄ 328) όμοια, με τίτλο: «Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT», σε Κατηγορίες Σημαντικότητας, δυνάμει της παραγράφου 5 του άρθρου 13 της με αριθμό 245/2/02.02.2017 (Β΄ 811) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π..


168/3/2015

Θέματα αστικής ευθύνης του προσωπικού και των μελών της Ε.Ε.Ε.Π. κατά την άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους - Συμπλήρωση των με αριθμό 10/3/11.6.2012 (Β 2066) και 133/2/03.12.2014 (Β 3508) αποφάσεων της Ε.Ε.Ε.Π., όπως ισχύουν.


158/4/2015

Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της με αριθμό 143/2/6.2.2015 (Β 328) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.
όπως ισχύει, με τίτλο «Ρύθμιση Θεμάτων Διεξαγωγής και Ελέγχου Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT».


51/3/2013

Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. 23/3/23-10-2012 (Β΄ 2952) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π με τίτλο: «Ρυθμίσεις θεμάτων, τα οποία διέπονται από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες επιβάλλονται στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια».