1064406/1250/0006Β/1998

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 1027320/678/0006Β/1998
ΦΕΚ: 542/Β/01.06.1998

Τροποποίηση αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών ως προς το τύπο και το περιεχόμενο ορισμένων εντύπων Δ.Ο.Υ., των Υποσυστημάτων "Μητρώου", "Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων", "Εσοδα -'Εξοδα", "Δικαστικών Ενεργειών" και "Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο" του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS), καθώς και τις ΔΟΥ που χρησιμοποιούν αυτά.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

1027319/677/0026Β/1998

Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από τη ΔΟΥ Μοσχάτου εντύπων στο Υποσύστημα " Μητρώου" του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS)

Α.1221/2021- ΦΕΚ: 4572/Β/2.10.2021:Με την έναρξη της παρούσας παύουν να ισχύουν τα έντυπα Μ1 έως και Μ11, όπως αναφέρονται στην υπό στοιχεία Α.Υ.Ο.1027319/677/0006Β/16.3.1998 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από τη ΔΟΥ Μοσχάτου εντύπων στο Υποσύστημα "Μητρώου" του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. TAXIS)


Δ.ΕΙΣΠΡ.Δ/1189361/ΕΞ2017

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 1027320/678/0006Β/24.2.1998 (Β΄ 196) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιουμένων από τη Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου εντύπων στα υποσυστήματα “Έσοδα -Έξοδα“ και “Δικαστικών Ενεργειών” του ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


Δ6Γ/1177129/ΕΞ2011

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1027320/678/0006Β/24-2-1998 (Β 196) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιουμένων από τη Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου εντύπων στα υποσυστή­ματα «Έσοδα - Έξοδα» και «Δικαστικών Ενεργειών» του ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φο­ρολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


Δ.ΕΙΣΠΡ./Δ/1145903/ΕΞ2015

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 1027320/678/ 0006Β/24-2-1998 (B΄/196) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών “Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από την Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου εντύπων στα Υποσυστήματα «Έσοδα – Έξοδα» και “Δικαστικών Ενεργειών’’ του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει”.


ΔΠΕΙΣ/Δ/1170583/ΕΞ2012

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 1027320/ 678/ 0006Β/24-2-1998 (B΄ 196) απόφασης του Υπουρ­γού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρη­σιμοποιουμένων από τη Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου εντύπων στα υποσυστήματα «Έσοδα – Έξοδα» και «Δικαστι­κών Ενεργειών» του ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».


Α.1224/2020

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 1027320/678/0006Β/24-2-1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιουμένων από την Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου εντύπων στα υποσυστήματα “Έσοδα-Έξοδα” και “Δικαστικών Ενεργειών” του ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS)» (Β΄ 196), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


4608/0026/2020

Οδηγίες για τη διεπαφή TAXIS 7 ΑΔΑ: 6ΡΨ1Η-ΨΕ3  (βελτιώσεις της λειτουργικότητας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) 


Α.1173/2020

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 1027320/678/0006Β/24-2-1998 (B΄196) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιουμένων από τη Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου εντύπων στα υποσυστήματα “Έσοδα– Έξοδα’’ και “Δικαστικών Ενεργειών’’ του ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


ΜΟΝ.ΕΦ.ΠΕΙΡ/82/2020

Υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης των υποσυστημάτων και εφαρμογών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ..Ως εκ τούτου, το εναγόμενο υποχρεούται να αποδώσει την ωφέλεια, που απέκτησε από την άκυρη σύμβαση, που συνίσταται στην χρηματική αποτίμηση των υπηρεσιών, που εδέχθη, και στη δαπάνη, που εξοικονόμησε, στην οποία θα υποβαλλόταν εάν προέβαινε στην αποδοχή των ίδιων υπηρεσιών με έγκυρη σύμβαση, το οποίο εξάλλου συνομολογείται. Οι παραπάνω όμοιες παραδοχές της εκκαλουμένης δικαιολογούν την εκτίμησή της ότι αντικείμενο της δίκης αποτελεί ιδιωτικού δικαίου διαφορά, υπαγόμενη εντεύθεν στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, με άμεση δικονομική συνέπεια οι προβαλλόμενες με τους σχετικούς λόγους έφεσης αιτιάσεις, περί του ότι, εφόσον η ένδικη σύμβαση προσβλέπει, κατά τους ισχυρισμούς του εκκαλούντος, στην ικανοποίηση δημοσίου συμφέροντος, όπως είναι η απονομή συντάξεων στους ναυτικούς μέσω των υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης από την ενάγουσα εταιρία, για την απρόσκοπτη λειτουργία των υποσυστημάτων και των εφαρμογών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ... και του ..., η εκκαλουμένη απόφαση εσφαλμένως δέχθηκε ότι είναι αρμόδια τα πολιτικά δικαστήρια για την επίλυση της επίδικης διαφοράς και ότι η επίδικη διαφορά είναι ιδιωτικού δικαίου, να αξιολογούνται ως αβάσιμες. Συνεπώς, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο με την εκκαλουμένη απόφαση, έκανε δεκτή την υπό κρίση αγωγή ως κατ’ ουσία βάσιμη, κατά την επικουρική της βάση και υποχρέωσε το εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 140.790,00 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε τις ως άνω διατάξεις και ορθά εκτίμησε τις αποδείξεις, με πλήρεις και εμπεριστατωμένες αιτιολογίες. Συνεπώς, πρέπει ν’ απορριφθούν ως κατ’ ουσίαν αβάσιμοι όλοι οι λόγοι της υπό κρίση έφεσης, με τους οποίους υποστηρίζονται τα αντίθετα. Ανεπάρκεια δε αιτιολογίας δεν υπάρχει όταν υφίστανται ελλείψεις στην ανάλυση, στάθμιση και γενικώς στην εκτίμηση των αποδείξεων, εφόσον το πόρισμα από την εκτίμηση των αποδείξεων εκτίθεται με σαφήνεια και πληρότητα (ΟλΑΠ 15/2006, ΑΠ 786/2018 Δημ. Νόμος, ΑΠ 997/2017 Δημ. Νόμος, ΑΠ 1250/2011 Δημ. Νόμος).Κατόπιν των ανωτέρω, μη υπάρχοντος άλλου παραπόνου κατά της εκκαλουμένης, πρέπει να απορριφθεί, ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη, η υπό κρίση έφεση, κατά της με αριθμ. 764/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, η οποία εκδόθηκε κατά την τακτική διαδικασία. Τέλος, πρέπει να καταδικαστεί το εκκαλούν, λόγω της ήττας του, στα δικαστικά έξοδα της εφεσίβλητης του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας, κατά παραδοχή σχετικού νομίμου αιτήματός της (άρθρα 106, 176, 183, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στα διατακτικό της απόφασης.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/9/2017

Υπηρεσίες Λογισμικού-απευθείας ανάθεση.(..)Με δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο, εκτιμώντας το αντικείμενο τόσο της από 16.7.2013 σύμβασης, η οποία παρατάθηκε έως και 15.7.2015, όσο και της επίμαχης 61/2015, άγεται στην κρίση ότι οι παρασχεθείσες υπηρεσίες στα πλαίσια των δύο αυτών συμβάσεων είναι όμοιες ή ομοειδείς, αφού σχετίζονται με την εν γένει υποστήριξη της λειτουργίας των πληροφορικών υποσυστημάτων (ιατρονοσηλευτικό υποσύστημα και λογιστήριο ασθενών και εργαστηριακό υποσύστημα) του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Νοσοκομείου...Κατόπιν τούτων, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η ελεγχόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, αφού, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από την Επίτροπο, ερείδεται σε μη νόμιμη απευθείας ανάθεση των επίμαχων υπηρεσιών...η σύμβαση δεν βρίσκει νόμιμο έρεισμα ούτε στις διατάξεις περί αποκλειστικότητας της αναδόχου λόγω δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας επί των πληροφορικών εφαρμογών του Νοσοκομείου, όπως αβασίμως προβάλλει το τελευταίο, αφού, όπως ήδη αναφέρθηκε ανωτέρω (σκ. IV), με την αρχική 504/2007 σύμβαση είχαν ήδη μεταβιβαστεί τα πνευματικά δικαιώματα στη .. Δ.Υ.Πε. (κατ’ επέκταση και στο Νοσοκομείο), ενώ γινόταν ρητή αναφορά περί δυνατότητας ανάθεσης της συντήρησης και αναβάθμισης της λειτουργικότητας του λογισμικού σε τρίτο οργανισμό. (..)Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω η ελεγχόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη και το επίμαχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθεί.