Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

106858/Δ00 1067/1997

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΠΥΣ 265/1996
ΦΕΚ: 835/Β/17.09.1997

Διαδικασία εγγραφής, εκταμίευσης και ελέγχου διάθεσης των κονδυλίων του Κρατικού Προϋπολογισμού που προορίζονται για παροχή Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας εκ μέρους της χώρας μας προς τις αποδέκτριες χώρες λαμβανομένων υπόψη και των Οδηγιών του Στατιστικού Συστήματος Αναφοράς Στοιχείων Αναπτυξιακής Βοήθειας της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (Development Assistance Committee - DAC) του ΟΟΣΑ.


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΠΥΣ 265/1996

Έγκριση αίτησης της Ελλάδος στην επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ, αύξησης της συνολικής Ελληνικής Κρατικής Διμερούς Αναπτυξιακής Βοήθειας και σύστασης Ειδικής Επιτροπής Αναπτυξιακής Συνεργασίας 


Ν.2731/1999

Ρύθμιση θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις.

Ν 4781/2021- ΦΕΚ: 31/Α/28.2.2021 άρθρο 479: Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος καταργούνται: η) ο ν. 2731/1999 «Ρύθμιση θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 138).,

Ν.4837/2021- ΦΕΚ: 178/Α/1.10.2021 άρθρο 49 παρ.2: 2. Αποφάσεις επί αιτήσεων επιχορήγησης που υποβλήθηκαν μετά από τη θέση σε ισχύ της περ. η΄ του άρθρου 479 του ν. 4781/2021 (Α΄ 31), με την οποία καταργήθηκε ο ν. 2731/1999 (Α΄ 138), θεωρείται ότι νομίμως επέχουν θέση ειδικής έγκρισης, εφόσον οι αιτήσεις πληρούσαν τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999. Εκκρεμείς αιτήσεις, που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο και η διεκπεραίωσή τους εκκρεμεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρείται ότι νομίμως υποβλήθηκαν και αξιολογούνται με κριτήριο την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2731/1999, ανεξαρτήτως της κατά τα ανωτέρω κατάργησής της.»


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1701/2021

Προγραμματική Σύμβαση Δήμου με Δίκτυο Δήμων για την παροχή διοικητικής υποστήριξης κατά την άσκηση αρμοδιοτήτων των Τεχνικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου (άρθρο 4 ν.4674/2020). ​ Ζητείται η ανάκληση της ………… Πράξης της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Υπηρεσία αυτού …( ...)Υπό τις συνθήκες αυτές και σύμφωνα με όσα έγινα δεκτά ανωτέρω στη σκέψη 11, το Δικαστήριο κρίνει ότι η εξεταζόμενη προγραμματική σύμβαση παροχής τεχνικής υποστήριξης έναντι αντιπαροχής - αμοιβής που δεν υπερβαίνει τα έξοδα που συνεπάγεται η εκτέλεση της παροχής, εμπίπτει στο πλαίσιο των θεσμικών σκοπών και δραστηριοτήτων δημοσίου συμφέροντος αμφοτέρων των αντισυμβαλλομένων, καθιστώντας δυνατή την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ………... και τη διασφάλιση της εκπλήρωσης της αναπτυξιακής της αποστολής. Περαιτέρω, το αντικείμενο αυτής, ως ανταποκρινόμενο τόσο στο εγκριθέν από τον Δήμο, κατά το άρθρο 208 του Κ.Δ.Κ., ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα αυτού για το έτος 2021 όσο και στα βασικά μεγέθη των σκοπούμενων για τα επόμενα δύο έτη εργασιών που αποτελούν εν πολλοίς, τη συνέχιση του Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2021 στο πλαίσιο και του ευρύτερου επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου κατά το άρθρο 206 του Κ.Δ.Κ., είναι επαρκώς προσδιορισμένο και ο περί αοριστίας του προβαλλόμενος με την προσβαλλομένη λόγος είναι απορριπτέος. Εφόσον δε στη σύμβαση περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία τυπικά στοιχεία, η σύναψή της είναι σύμφωνη με τα άρθρα 100 και 44 του ν. 4412/2016, όπως αυτά διαμορφώθηκαν με τις προδιαληφθείσες πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις με σκοπό να συμβάλλουν στη διασφάλιση της τεχνικής και της συνυφασμένης με αυτή διαχειριστικής επάρκειας των Δήμων, που απαιτούνται για τη μέγιστη απορρόφηση των διαθέσιμων αναπτυξιακών κονδυλίων. Περαιτέρω, η σύναψη της σύμβασης είναι νόμιμη και υπό το πρίσμα του δικαίου της Ένωσης, ως μη αντιτιθέμενη στην αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού, εφόσον το μετέχον ΔΙΚΤΥΟ δεν μπορεί, λαμβανομένων υπόψη των θεσμικών και καταστατικών του σκοπών, να θεωρηθεί ως οικονομικός φορέας, ήτοι φορέας που προσφέρει υπηρεσίες στην ελεύθερη αγορά, δυνάμενος να περιέλθει σε προνομιακή θέση έναντι των ανταγωνιστών του. Κατ΄ ακολουθία των προεκτεθέντων, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη προσφυγή και η υπέρ αυτής ασκηθείσα παρέμβαση,