Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4610/2019 , ΠΔ 38/2010
ΦΕΚ: 2813/Β/04.07.2019

Καθορισμός διαδικασίας, απαιτούμενων δικαιολογητικών και τύπου βεβαίωσης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με το π.δ. 38/2010 (Α' 78), όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4610/2019 (Α' 70). 

Ν.4635/2019- ΦΕΚ: 167/Α/30.10.2019 άρθρο 170:Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: γ) η υπ’ αριθμ. 48066/ΙΑ/31.3.2014 απόφαση του  Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 896),

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

48066/ΙΑ/2014

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία πραγματοποίησης γραπτής δοκιμασίας επαγγελματικής ισοδυναμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57Α΄ του π.δ. 38/2010

Ν.4635/2019- ΦΕΚ: 167/Α/30.10.2019 άρθρο 170:Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: γ) η υπ’ αριθμ. 48066/ΙΑ/31.3.2014 απόφαση του  Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 896),


Φ.251/25089/Α5/2020

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄).


Φ.251/43712/Α5/2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το “νέο” σύστημα του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 643).


Φ.251/159037/Α5/2020

Τροποποίηση της υπόστοιχεία Φ251/25089/Α5/20-2-2020 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 643).


Φ.251/112720/Α5/2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/20.2.2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β' 643) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (Α' 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α'70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α' 167)».


Ε.2087/2019

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 234 του ν.4610/2019 (ΦΕΚ Α΄ 70).(ΑΔΑ: 9ΞΛΔ46ΜΠ3Ζ-Γ7Χ)


Φ.251/61361/Α5/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/25089/ Α5/2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το “νέο” σύστημα του ν. 4186/2013 (Α’ 193)» (Β’ 643), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).


Φ.251/66335/Α5/2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ251/25089/Α5/20-2-2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το “νέο” σύστημα του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167)» (Β΄ 643).


Φ13α/61017/Δ4/2020

Εξετάσεις μαθητών/-τριών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν.4610/2019 (Α΄ 70)»ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


16260/2020

Εγκύκλιος για κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 παρ. 5 του ν. 4521/2018, του άρθρου 37 παρ. 2 α και β του ν. 4589/2019, του άρθρου 72 του ν. 4610/2019 και άρθρου 26 του ν. 4653/2020. ΑΔΑ: ΨΩΘΩ46ΨΖ3Π-0ΟΔ