Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3979/2011 , 4624/2019 , 4623/2019
ΦΕΚ: 3990/Β/01.11.2019

Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σχετικά Έγγραφα

132054 ΕΞ 2019

Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.


122221/2019

Διάθεση βασικών στοιχείων Μητρώου Πολιτών από τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.


ΚΥΑ 36830/2014

Εξαίρεση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των συναφών προς αυτές πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Εξωτερικών από το πλαίσιο λειτουργίας του «Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.). 

133160 ΕΞ 2019

Διασύνδεση της ΑΑΔΕ με το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.).


1022576/2005

Ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της νέας δικτυακής πύλης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στη διεύθυνση www.gsis.gr.

766 ΕΞ 2020

Διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά με την υλοποίηση του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου.


Π.Δ.61/1997

Σύσταση Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών


Δ6Α/1000443/ΕΞ/2012

Τροποποίηση της αριθμ Δ6Α 1083438ΕΞ2010/22-6-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κέντρου Πληροφορικής Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕ.Π.Υ.Ο.) του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’920).


Δ6Α/1073973/2011

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ Δ6Α 1083438 ΕΞ2010/22.6.2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 920), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και προσθήκη εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κέντρου Πληροφορικής Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕ.Π.Υ.Ο.).


Αριθμ. 2/53586/0004/2015

Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών.