Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4270/2014 , 2/29109/0004/2018
ΦΕΚ: 3945/Β/25.10.2019

Ανάκληση της 2/29109/0004/05.04.2018 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιότητας στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) καταχώρισης στοιχείων των εκκαθαριστικών Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.) και εκτύπωσης αυτών» (Β΄ 1474, ΑΔΑ: ΨΟΞΖΗ-Ξ2Ε).

Σχετικά Έγγραφα

2/29109/0004/2018

Ανάθεση αρμοδιότητας στις Δημοσιονομικές υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) καταχώρισης στοιχείων των εκκαθαριστικών Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.) και εκτύπωσης αυτών.

119484ΕΞ 2019- ΦΕΚ: 3945/Β/25.10.2019:Ανακαλούμε την 2/29109/0004/05.04.2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιότητας στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) καταχώρισης στοιχείων των εκκαθαριστικών Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.) και εκτύπωσης αυτών», λόγω της τεχνικής δυνατότητας άσκησης των αναφερόμενων αρμοδιοτήτων στην ανακαλούμενη απόφαση, απευθείας από τους Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών των Φορέων.  


Γ.Δ.Ο.Υ. Α.Α.Δ.Ε. 1014408 ΕΞ 2017

Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. "


2/2428/0026/2015

Ορισμός πιστωτικών ιδρυμάτων, ως υπολόγων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.). 

Γ.Δ.Ο.Υ. Α.Α.Δ.Ε.1090228/2017

Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24 παρ. 4 και 5, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) στις κατά τόπον αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.


ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/3969/256/2016

Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.Καταργήθηκε με την υπ΄αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/97347/7406-ΦΕΚ 875/Β/13.3.18


2/10242/0026/2018

Παροχή διευκρινίσεων( επί της διαδικασίας κοινοποίησης δικαστικών αποφάσεων από τις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Ελέγχου και Εποπτείας (Δ.Υ.Ε.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ) στον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.) ) .(ΑΔΑ:6ΨΞ6Η-Α22)


ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ 255639/23290/2017

Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τα Δημόσια Μουσεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (άρθρο 21 του π.δ. 104/2014 "Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού") στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.Καταργήθηκε με την υπ΄αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/97347/7406-ΦΕΚ 875/Β/13.3.18


2/42263/0026/2017

«Κοινοποίηση δικαστικών αποφάσεων στον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Ελέγχου και Εποπτείας (Δ.Υ.Ε.Ε.)».(ΑΔΑ:ΩΟΑ1Η-Τ29) (Επισυνάπτονται Πρακτικά της 5ης Ιουλίου 2017 της Ολομέλειας της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου)


ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/97347/7406/2018

Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πο- λιτισμού και Αθλητισμού στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.(Καταργούνται οι με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/3969/256/14.12.2016 (Β΄151/2017) και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/255639/23290/3.7.2017 (Β΄ 2487/2017) ΚΥΑ)


2/68901/0026/2017

Καταχώριση ολικών περικοπών δαπανών ή/και αιτημάτων έκδοσης ανάληψης υποχρέωσης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής ΑΔΑ: 7Κ9ΤΗ-ΣΤ6