Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 59886/ΕΥΚΕ913/2020

«Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ) ΑΔΑ: 6Σ5Ρ46ΜΤΛΡ-2Σ3 

Σχετικά Έγγραφα

59886/ΕΥΚΕ913/2020

Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος σημασίας - (ΠΣΣΕΗΣ).


21623/ΕΥΣ3138/2013

Πληροφοριακό σύστημα σώρευσης κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΣΚΕ)


2/3085/ΔΛΓΚ/2019

Παροχή οδηγιών για την πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ ΑΕ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣΔΠ)»(ΑΔΑ:ΨΗ95Η-ΨΤΠ) 

215/120131/2015

Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον γεωργικό τομέα και λεπτομέρειες εφαρμογής, στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 της Επιτροπής.


36862/2020

Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα της παραγωγής Βαμβακιού και χειμερινών σιτηρών στην Περιφερειακή ενότητα Έβρου και λεπτομέρειες εφαρμογής, στα πλαίσια εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) αρ. 1408/2013. ΑΔΑ: 9Η9346ΨΧΞΧ-Υ0Φ


12377/2015

Εγκύκλιος έγκρισης πληρωμής για τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων στα πλαίσια εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1408/2013 (ΑΔΑ:ΩΦΓΤ46ΨΧΞΧ-18Ε)

94/165904/2020

Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (deminimis) στον τομέα της Αλιείας στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 717/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L190/45, 28.06.2014).


120/123562/2019

Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα των Υδατοκαλλιεργειών στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 717/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L190/45, 28.06.2014).


145/296596/2020

Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (deminimis) στον τομέα της αλιείας στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 717/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L190/45, 28.06.2014).


ΚΥΑ 4859/160719/2013

Λεπτομέρειες εφαρμογής για τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1535/2007 της Επιτροπής., για ζωοτροφές σε κτηνοτρόφους».