Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 9126/2020 , 4690/2020

ΠΕΜΠΤΗ (Ε) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020.ΑΔΑ:9ΔΖΘ465ΧΘΟ-Π4Σ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

10424/2020

ΤΡΙΤΗ (Γ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020. 


9126/2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020. ΑΔΑ:ΨΡ73465ΧΘΟ-51Θ

 

12303/2021 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ – ΕΝΑΤΗ (Θ’) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 9126/17.06.2020 ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020. ΑΔΑ: 6ΔΥΧ465ΧΘΟ-2ΙΤ

11788/2021ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ – ΟΓΔΟΗ (Η’) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 9126/17.06.2020 ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020.  ΑΔΑ:ΩΗ4Ρ465ΧΘΟ-Ρ2

9417/2020:ΠΡΩΤΗ (Α) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020. ΑΔΑ:619Β465ΧΘΟ-5ΣΙ

10105/2020ΔΕΥΤΕΡΗ (Β) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020. ΑΔΑ:ΨΑΦΖ465ΧΘΟ-ΟΨΨ

10424/2020:ΤΡΙΤΗ (Γ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020. 

11635/2020ΤΕΤΑΡΤΗ (Δ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020. ΑΔΑ:9Ο3Ρ465ΧΘΟ-ΠΒΧ

12640/2021ΠΕΜΠΤΗ (Ε) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020.ΑΔΑ:9ΔΖΘ465ΧΘΟ-Π4Σ

9271/2021:ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ – ΕΚΤΗ (ΣΤ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 9126/17.06.2020 ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020. ΑΔΑ: 6ΟΔ6465ΧΘΟ-4ΑΜ


11635/2020

ΤΕΤΑΡΤΗ (Δ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020. ΑΔΑ:9Ο3Ρ465ΧΘΟ-ΠΒΧ


11788/2021

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ – ΟΓΔΟΗ (Η’) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 9126/17.06.2020 ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020.  ΑΔΑ:ΩΗ4Ρ465ΧΘΟ-Ρ2Α


9417/2020

ΠΡΩΤΗ (Α) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020. ΑΔΑ:619Β465ΧΘΟ-5ΣΙ


10105/2020

ΔΕΥΤΕΡΗ (Β) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020. ΑΔΑ:ΨΑΦΖ465ΧΘΟ-ΟΨΨ


9271/2021

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ – ΕΚΤΗ (ΣΤ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 9126/17.06.2020 ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020. ΑΔΑ: 6ΟΔ6465ΧΘΟ-4ΑΜ


12303/2021

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ – ΕΝΑΤΗ (Θ’) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 9126/17.06.2020 ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020. ΑΔΑ: 6ΔΥΧ465ΧΘΟ-2ΙΤ


15357/2021

ΠΡΩΤΗ (Α) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Α.Π. 15191/29.09.2020 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ/ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕΣΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΔΑ:9ΝΓΥ465ΧΘΟ-ΔΜΝ


15191/2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ/ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕΣΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝΑΔΑ:Ψ8ΛΚ465ΧΘΟ-8Ξ3

 

12304/2021 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ/ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – (ΠΕΜΠΤΗ) 5 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 15191/29.09.20 «ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕΣΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ. ΑΔΑ: ΡΞΟΚ465ΧΘΟ-ΩΘ8

11786/2021ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ/ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - 4 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 15191/29.09.20 «ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕΣΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ.  ΑΔΑ:9ΨΒΨ465ΧΘΟ-7ΛΓ

15357/2021ΠΡΩΤΗ (Α) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Α.Π. 15191/29.09.2020 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ/ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕΣΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΔΑ:9ΝΓΥ465ΧΘΟ-ΔΜΝ

9406/2021ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ/ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - 2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15191/29.09.20 «ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕΣΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ. ΑΔΑ: ΩΔ45465ΧΘΟ-ΛΟΔ

9940/2021ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ/ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - 3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15191/29.09.20 «ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕΣΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ. ΑΔΑ:ΩΜ7Ω465ΧΘΟ-14Κ