12783 /Γ1. 4494/2020

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: ΠΝΠ/55/2020

Σχεδιασμός εργασιών έκτακτης ανάγκης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στο Σ.Ε.Π.Ε. για την παροχή εκ περιτροπής και εξ αποστάσεως εργασία. ΑΔΑ: Ω3ΥΧ46ΜΤΛΚ-2ΔΡ

Σχετικά Έγγραφα

Φ401/οικ.73392/3301/2019

Σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης για αποχώρηση Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (BREXIT) χωρίς συμφωνία αποχώρησης - Θέματα οδικών μεταφορών και ταχογράφου ΑΔΑ:Ω0ΑΜ465ΧΘΞ-Ε7Ξ


οικ.12747/Δ1/4493/2020

Τροποποίηση της με αριθμ. οικ.12549/4426/ 16.03.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασίας έκτακτης πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 868).


ΦΒ1-Α/70376/757/2019

Διαβίβαση του με αρ. πρωτ. 33401/Δ9.1740/20-9-2019 εγγράφου της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά την εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου του Τεχνικού Ασφαλείας του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222). ΑΔΑ:658Π465ΧΘΞ-1Ψ3


ΥΠ.ΕΣ/19238/2020

Α. Πλάνο εργασιών έκτακτης ανάγκης των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Παροχή στοιχείων Β. Παρακολούθηση στελέχωσης υπηρεσιών κατά την έκτακτη περίοδο αντιμετώπισης της κρίσης λόγω COVID 19


Z1/629/2005

Εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές Προσαρμογή του ν. 2251/1994 για την «Προστασία των καταναλωτών» (ΦΕΚ Α΄ 191) προς τις διατάξεις της οδηγίας 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 «σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την τροποποίηση των οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ» (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 271 της 9.10.2002, σ. 0016 0024).(Καταργήθηκε με το Ν.4512/2018, ΦΕΚ 5/Α/17.1.2018)


68084/2020

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID - 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του ΑΔΑ:Ρ98Φ465ΧΠΙ-7ΓΚ


8120/2017

Κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Ενότητας Μεγάρων του Δήμου Μεγάρων, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.(ΑΔΑ:7Κ0Φ465ΧΘ7-Φ2Ο)


2/29253/0026/2016

Κοινοποίηση απόφασης  με αριθμ 2300/29-3-2016:Θεσμικό πλαίσιο και κατευθυντήριες οδηγίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ)


1078370/1894/0001Α/2006

Καθορισμός του ωραρίου εργασίας και των ωρών εισόδου του κοινού στην Κεντρική Υπηρεσία, στις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.(Τροποποιήθηκε με τις 6Δ 1169176 ΕΞ 2012 -ΦΕΚ: 3381/Β/2012, Δ6Δ/1058692/ΕΞ2013 -ΦΕΚ: 904/Β/2013, 2/46898/0004/2013 .ΦΕΚ: 1170/Β/2013 ,30/002/7250/2013 - ΦΕΚ: 2562/Β/2013,και Δ1Α 1192133 ΕΞ 2013-12/12/2013 - ΦΕΚ: 3359/Β/2013 και Aριθμ. 2/48974/0004/2015- ΦΕΚ 1657/Β/6.8.2015 και με την Αριθμ. 2/54193/0004/2015, ΦΕΚ 2023/Β/17.9.2015 )


68398/Γ1/2016

Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία (τέως Κεντρική Υπηρεσία) και στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2016 – 2017.(ΑΔΑ:ΨΦΘΗ4653ΠΣ-1Ψ7)