Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

2887/2021

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4442/2016, 4635/2019, 4512/2018
ΦΕΚ: 473/Β/08.02.2021

Ανάθεση ανάπτυξης Συστήματος Τεχνικής Υποστήριξης της λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων.

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Δ11/244129/2021

Πιστοποίηση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΕΣΗΔΗΣ.


219041/2022

Πιστοποίηση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΕΣΗΔΗΣ.


Φ15/οικ.62588/754/2017

Έναρξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων που διέπονται από το καθεστώς της γνωστοποίησης του ν.4442/2016.(ΑΔΑ:ΩΕΔ3465ΧΙ8-ΓΤΧ)


ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.171311/426/2018

Καθορισμός διαδικασίας άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων σε ιδιωτικές εκτάσεις καθώς και εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας, εντός του λατομικού χώρου, των εξορυσσόμενων ορυκτών.


ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171312/427/2018

Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της άσκησης δραστηριοτήτων ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών.


Ν.4711/2020

Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις.


16280 ΕΞ 2023

Λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών. 


ΕΣ/ΚΠΕ Τμ.4/109/2014

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και παραγωγικής λειτουργίας του Οργανωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Νόμιμες οι δαπάνες Δήμου που αφορούν στην καταβολή σε εταιρείες ποσών ως μέρους της αμοιβής τους για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και παραγωγικής λειτουργίας του Οργανωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας (Ο.Π.Σ.Υ.) “ΔΗΛΟΣ”, καθόσον νομίμως είχε συναφθεί σύμβαση απευθείας με την εταιρεία ως μέλος της αναδόχου ένωσης εταιρειών, χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού ή κλειστού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού. Τούτο διότι, σύμφωνα με την ανωτέρω σύμβαση, όπως οι όροι της οποίας παραπέμπουν στις διατάξεις της αρχικής σύμβασης, η ανάδοχος εταιρεία, ως δημιουργός των σχετικών προγραμμάτων λογισμικού (Διοικητικό-Οικονομικού «ΔΟ» και Πληροφοριακού Συστήματος Εργαστηρίων «ΠΣΕ»), έχει διατηρήσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σ’ αυτά, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα της υπογραφείσας σύμβασης, με αποτέλεσμα να προστατεύονται με δικαιώματα αποκλειστικότητας που καθιστούν την εν λόγω εταιρεία ως τη μοναδική που μπορεί νόμιμα να παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης αυτών για όσο χρονικό διάστημα το Νοσοκομείο χρησιμοποιεί τα δημιουργημένα από αυτή προγράμματα.


131360/23274/2014

Πρόσβαση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων στην κεντρική βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου.


34331/Δ9.8920/2016

Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ).