Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΠΥΣ/3/2021
ΦΕΚ: 3886/Β/03.07.2024

Σύσταση και συγκρότηση Υποεπιτροπής για την παρακολούθηση υλοποίησης των έργων των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών.


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

12/2023

Σύσταση και συγκρότηση Υποεπιτροπής για τον συντονισμό και την παρακολούθηση αιτημάτων χρηματοδότησης και υλοποίησης παρεμβάσεων αντιπλημμυρικής θωράκισης περιοχών.


5/2023

Σύσταση και συγκρότηση Υποεπιτροπής για την παρακολούθηση υλοποίησης του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας - «Εύβοια Μετά».


7/2023

«Σύσταση και συγκρότηση Υποεπιτροπής για τη στοχευμένη υποστήριξη των περιοχών ΟΤΑ που πλήττονται από φυσικές καταστροφές»

(Ο τίτλος της απόφασης αντικαθίσταται ως άνω με την παρ.1 της 8/2023-ΦΕΚ:1425/Β/09.03.2023.)


8/2023

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 7/24.02.2023 απόφασης του Προέδρου της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής «Σύσταση και συγκρότηση Υποεπιτροπής για τη στοχευμένη υποστήριξη των περιοχών Δήμων που πλήττονται από φυσικές καταστροφές» (Β’ 1078).


41710 ΕΞ 2022

Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Συντονισμού Task Force, για την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την επιτάχυνση της υλοποίησης των Δράσεων, Έργων ή και ομάδας Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.).


156399 ΕΞ 2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 41710 ΕΞ 2022/29.03.2022 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Συντονισμού - Task Force για την παρακολούθηση, το συντονισμό και την επιτάχυνση της υλοποίησης των Δράσεων, Έργων ή και ομάδας Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.)» (Β’ 1552).


ΥΠ.ΕΣ/32820/2019

Άσκηση του προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών των ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών.


6/2023

Σύσταση και συγκρότηση Υποεπιτροπής για τη στοχευμένη υποστήριξη των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.  


3/2022

Σύσταση και συγκρότηση Υποεπιτροπής Υποδομών, Δικτύων και Πρόληψης για τη στοχευμένη υποστήριξη των περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης.


27871/2007

Περιεχόμενο αποφάσεων των Γεν. Γραμματέων Περιφέρειας αναφορικά με τις συστατικές πράξεις Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των ΟΤΑ και την τροποποίηση αυτών