Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 11026/2020
ΦΕΚ: 6413/Β/31.12.2021

Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. - Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 11026/30-01-2020 (Β’ 491) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σχετικά Έγγραφα

11026/2020

Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε.

143197/2021- ΦΕΚ: 6413/Β/2021 -Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. - Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 11026/30-01-2020 (Β’ 491) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.


31637/2017

Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.

Αντικαταστάθηκε με την 11026/2020, ΦΕΚ: 491/Β/2020


107766/2018

Τροποποίηση του άρθρου Δεύτερου της υπουργικής απόφασης 31637/20-03-2017 (Β' 928) «Πρότυπα Καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.»


Δ.ΑΣΦ.56/513503/2019

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΛΩΝ Η /ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΟΡΦΗΣ Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., ΚΑΙ Ι.Κ.Ε.(ΑΔΑ: ΩΒΝΝ465ΧΠΙ-ΨΡΟ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21/2019


143195/2021

Πρότυπες πράξεις τροποποίησης καταστατικού Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. - Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 73557/1.7.2021 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 3047).


73557/2021

Πρότυπες πράξεις τροποποίησης καταστατικού Ι.Κ.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε.

Καταργείται με το άρθρο έκτο της 143195/2021 ΦΕΚ: 6442/Β/31.12.2021


ΠΟΛ. 1185/2015

Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.) και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ.) του ν.2238/1994 με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του 2013 και λήγει εντός του έτους 2014 – Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ.1155/2015 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (ΑΔΑ:7ΗΣ2Η-ΒΨΧ)


ΠΟΛ. 1085/2015

Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.) και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λπ) του Ν.2238/1994 με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του 2013 και λήγει εντός του έτους 2014.(Τροποποιήθηκε με την πολ.1135/2015, ΦΕΚ-1297/Β/2015 και με την ΠΟΛ. 1189/Β/2015, ΦΕΚ 1909/Β/8.9.2015)


ΠΟΛ.1155/2015

Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (Ο.Ε., Ε.Ε.,κ.λπ.) και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (Α.Ε.,Ε.Π.Ε., κ.λπ.) του Ν. 2238/1994 με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του 2013 και λήγει εντός του έτους 2014 – Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1135/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.».

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με την ΠΟΛ. 1185/2015, ΦΕΚ 1833/Β/25.8.2015 και με την ΠΟΛ. 1189/Β/2015, ΦΕΚ 1909/Β/8.9.2015)


ΠΟΛ.1135/2015

Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (Ο.Ε., Ε.Ε.,κ.λπ.) και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (Α.Ε.,Ε.Π.Ε., κ.λπ.) του Ν.2238/1994 με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του 2013 και λήγει εντός του έτους 2014 − Τροποποίηση της ΠΟΛ.1085/2015Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.(Τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1155/2015,ΦΕΚ-1519/Β/20.7.2015 και με την ΠΟΛ. 1185/2015, ΦΕΚ 1833/Β/25.8.2015 και με την ΠΟΛ. 1189/Β/2015, ΦΕΚ 1909/Β/8.9.2015)