Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/2020

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών ΑΔΑ: ΩΔ4Δ46ΜΤΛ6-7Β0

Σχετικά Έγγραφα

7057/2015

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών
(ΑΔΑ:ΒΜΑΛ465ΦΘΕ-Κ95)

οικ.3449/2018

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.(ΑΔΑ:ΨΡΔΜ465ΧΘ7-9ΘΩ )


5420/2016

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών.(ΑΔΑ:6ΚΛΡ465ΦΘΕ-Τ5Ε)


ΥΠ.ΕΣ/3955/2019

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών (ΑΔΑ: 6Μ5Δ465ΧΘ7-3Χ7)


οικ.3948/2017

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.(ΑΔΑ:7Μ3Α465ΧΘ7-Υ30)


11072/2020

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών ΑΔΑ: Ω84046ΜΤΛ6-Τ2Π


ΥΠΕΣ/3259/2014

ΘΕΜΑ:Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2014 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης

40703/2016

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών και τακτικού προσωπικού του κλάδου ΔΕ Τηλεφωνητών στους ΟΤΑ.(ΑΔΑ:62ΑΛ465ΦΘΕ-Φ21)


5411/2016

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για το έτος 2016.(ΑΔΑ:6ΠΣΧ465ΦΘΕ-Π21)


ΥΠ.ΕΣ/22247/2016

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για το έτος 2016