Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΔΕ2022 ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΔΕ 2023-2025 ΑΔΑ: 6ΩΗΕ46ΜΤΛΡ-7Η8

65904/2022«1η Τροποποίηση της ΑΠ14645 / 11-02-2022 Εγκυκλίου Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2022 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2023– 2025 (ΑΔΑ 6ΩΗΕ46ΜΤΛΡ-7Η8)» ΑΔΑ: 9ΨΛΧ46ΜΤΛΡ-9ΥΘ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

65904/2022

«1η Τροποποίηση της ΑΠ14645 /11-02-2022 Εγκυκλίου Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2022 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2023– 2025 (ΑΔΑ 6ΩΗΕ46ΜΤΛΡ-7Η8)» ΑΔΑ: 9ΨΛΧ46ΜΤΛΡ-9ΥΘ


80170-16-07-2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Εκτιμήσεων πληρωμών 2021 & προβλεπόμενων δαπανών στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2022 – 2025 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΑΔΑ: ΨΛΧΥ46ΜΤΛΡ-6ΘΞ


77388/2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΔΕ 2018-2022.(ΑΔΑ:Ψ6Κ1465ΧΙ8-ΗΚΞ)


75436/2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Εκτιμήσεων πληρωμών 2022 & προβλεπόμενων δαπανών στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2023 – 2026 του Προγράμματος Δημοσίων  Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΑΔΑ:6ΩΛΧ46ΜΤΛΡ-ΞΗΜ


104627/ΓΔ5/2020

Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).

3060/2022«Εφαρμογή Συστάσεων της Ε.Δ.ΕΛ. προς ΔΠΕ/ΔΔΕ/ΠΔΕ/Σιβιτανίδειο Σχολή, σύμφωνα με το υφιστάμενο Εθνικό θεσμικό πλαίσιο, στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμμάτων της ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας για το σχολικό έτος 2022-2023» ΑΔΑ:9ΣΡΖ46ΜΤΛΗ-ΔΑΣ


3060/2022

«Εφαρμογή Συστάσεων της Ε.Δ.ΕΛ. προς ΔΠΕ/ΔΔΕ/ΠΔΕ/Σιβιτανίδειο Σχολή, σύμφωνα με το υφιστάμενο Εθνικό θεσμικό πλαίσιο, στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμμάτων της ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας για το σχολικό έτος 2022-2023» ΑΔΑ:9ΣΡΖ46ΜΤΛΗ-ΔΑΣ


43850/2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 2016 ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΠΔΣ 2017-2020 ΤΟΥ ΠΔΕ (ΑΔΑ:7Τ834653Ο7-Ω0Κ)


25853/2019

Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότησης του ΠΔΕ 2019 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2020-2022 ΑΔΑ: Ω80Θ465ΧΙ8-ΦΘΤ .

Τροποποιήθηκε με την 55292/2019 εγκύκλιο με ΑΔΑ:Ψ8ΟΟ465ΧΙ8-8ΟΚ


95092/2011

ΘΕΜΑ: " ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ- ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ" ΑΔΑ: 4ΑΓ6Β-ΚΖ


83635/2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Εκτιμήσεων πληρωμών 2019 & προβλεπόμενων δαπανών στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2020 – 2023 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).(ΑΔΑ: 6ΟΖΠ465ΧΙ8-ΥΙΨ)