Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3907/2011
ΦΕΚ: 3015/Β/31.12.2015

Καθορισμός του ύψους παγίας προκαταβολής της Υπηρεσίας Ασύλου, είδους και ποσοστού δαπανών κατά Κωδικό Αριθμό (Κ.Α.Ε.) που πληρώνονται από αυτή.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Κ.Υ.Α 5270/2013

Καθορισμός ύψους πάγιας προκαταβολής της Υπηρε­σίας Ασύλου, είδους και ποσοστού δαπανών κατά Κωδικό Αριθμό (Κ.Α.Ε.) που πληρώνονται από αυτή.

Δ11/Α/30017/25136/2016

Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Παγίας Προκαταβολής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).


Δ11/Α/5936/2096/2019

Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Παγίας Προκαταβολής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).


Φ.822/5/95744/Σ. 23530/2018

Καθορισμός του ύψους της Παγίας Προκαταβολής της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου, καθώς και του είδους και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος αυτής.


4039/2016

Επανακαθορισμός του είδους και ποσοστού δαπανών που πληρώνονται από την παγία προκαταβολή της Υπηρεσίας Ασύλου.


ΤΠ9/1743/2016

Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού δαπανών κατά Κωδικό Αριθμό Εξόδων (ΚΑΕ) που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.


ΠΠ1/10671/2017

Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού δαπανών κατά Κωδικό Αριθμό Εξόδων (ΚΑΕ) που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.


Φ.800/417/142375/Σ.4143/2016

Καθορισμός του ύψους της Παγίας Προκαταβολής της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου, καθώς και του είδους και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος αυτής 

Φ.822/5/95744/Σ. 23530/2018- ΦΕΚ: 5926/B/2018: Από την έναρξη ισχύος της παρούσας η αριθμ. Φ800/417/142375/Σ.4143/29-12-2016 κοινή απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους της Παγίας Προκαταβολής της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου, καθώς και του είδους και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος αυτής» (Β΄ 4416) καταργείται.


Αριθμ. Φ.800/391/138130/Σ.3029/2015

Καθορισμός του ύψους της Παγίας Προκαταβολής των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας καθώς και του είδους και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος αυτής.

Φ.800/416/142374/Σ.4142/2016 - ΦΕΚ: 4416/Β/2016  άρθρο 4: Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ' αριθμ. Φ.800/391/138130/Σ.3029/1-12-2015 κοινή απόφαση Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους της Παγίας Προκαταβολής των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας καθώς και του είδους και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος αυτής» (ΦΕΚ Β' 2613).


Φ.800/416/142374/Σ.4142/2016

Καθορισμός του ύψους της Παγίας Προκαταβολής των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, καθώς και του είδους και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος αυτής.

Φ.822/6/95750/Σ.23531/2018- ΦΕΚ: 5926/Β/2018: Με την έναρξη ισχύος της παρούσας η αριθμ. Φ.800/ 416/142374/ Σ.4142/29-12-2016 κοινή απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους της Παγίας Προκαταβολής των Γενικών Επιτελείων Στρατού Ναυτικού και Αεροπορίας καθώς και του είδους και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος αυτής» (Β΄ 4416) καταργείται.