Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Αποστολή Οδηγού/Εγγράφου Καθοδήγησης της Ε.Ε. σχετικά με την απόδειξη νόμιμης απόκτησης ζώντων ζώων των ειδών του παραρτήματος Β και απαραίτητα αποδεικτικά μέσα.(ΑΔΑ: 6ΛΩΞ4653Π8-ΓΜΜ) Συνημμένα σε ηλεκτρονική μορφή: Η αριθ.2018/C 376/01 Ανακοίνωση της Επιτροπής.​

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕλΣυν.Κλ.Ε/145/2017

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ:Στην προκειμένη περίπτωση, με την 2/11.1.2017 αναβλητική πράξη του Κλιμακίου τούτου ζητήθηκε η συμπλήρωση του φακέλου, με στοιχεία απαραίτητα για την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας. Ειδικότερα, με την πράξη αυτή ζητήθηκε, μεταξύ άλλων, να υποβληθούν: α) η απόφαση ένταξης του έργου στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, β) αναλυτικός προϋπολογισμός καθώς και αναλυτική προμέτρηση των Η/Μ εργασιών, γ) τα αποδεικτικά κοινοποίησης της κατακυρωτικής του διαγωνισμού απόφασης στους λοιπούς πλην μειοδότη, υποψήφιους εργολήπτες, δ) η απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής) για τον έλεγχο νομιμότητας της κατακυρωτικής απόφασης και, ε) το σχέδιο της προς υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Δήμου ... και της πρώτης σε σειρά μειοδοσίας εργοληπτικής επιχείρησης για την εκτέλεση του ελεγχόμενου έργου. Ωστόσο, από την εξέταση των στοιχείων του φακέλου, όπως αυτός συμπληρώθηκε με το ανωτέρω, εκδοθέν μετά από πέντε μήνες από την έκδοση της ανωτέρω αναβλητικής πράξης διαβιβαστικό έγγραφο (στο οποίο, δε, δεν αναφέρεται ότι εκδόθηκε σε εκτέλεση της ανωτέρω 2/2017 αναβλητικής πράξης αλλά σε συνέχεια του 81572/29.12.2016 εγγράφου του Δικαστηρίου), διαπιστώνεται ότι η ανωτέρω αναβλητική πράξη δεν έχει εκτελεσθεί. Ειδικότερα: 1) δεν υποβλήθηκαν παντάπασι τα ως άνω υπ΄ αριθ. β), γ) και δ) στοιχεία, τα οποία πρέπει απαραιτήτως να υποβληθούν, 2) το σχέδιο σύμβασης που υποβλήθηκε δεν είναι συνταγμένο σύμφωνα με τον ν. 4412/2016, ο οποίος διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, όπως ορίζεται στα άρθρα 376 παρ. 5 και 379 παρ. 1 αυτού (ημερ. δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ: 17.8.2016), καθώς και στην 27378/22.8.2016 έγγραφη διευκρίνιση του Δημάρχου ... προς τους διαγωνιζομένους. Επομένως, πρέπει να υποβληθεί σχέδιο σύμβασης που να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω και, 3) για την ένταξη του έργου στο οικείο τεχνικό πρόγραμμα προσκομίστηκε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και όχι, όπως απαιτείται από το άρθρο 208 του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (βλ.ν. 3463/06 ), η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να προσκομιστεί.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.1/3096/2014

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Αίτηση ακύρωσης της 10287/Γ/1682/6.9.2007 (...) Ενόψει του ισχυρισμού αυτού, το Δικαστήριο κρίνει ότι η παράβαση των υποχρεώσεων που αποδίδεται στην εκκαλούσα με την προσβαλλόμενη απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης, και συγκεκριμένα η μη λειτουργία του εξοπλισμού που αποκτήθηκε με τη χρηματοδότηση, αποτελεί πραγματικό γεγονός που δεν μπορεί να κριθεί στιγμιαία, από τη μη λειτουργία του μηχανήματος κατά το χρόνο του ελέγχου, αλλά συνδέεται άρρηκτα με την απόδειξη της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης.  Πράγματι, κατά την έννοια των όρων της χρηματοδότησης, που καθορίζονται στα άρθρα 7 του Κανονισμού Υλοποίησης, 6.1 του Οδηγού του Προγράμματος και 13 της απόφαση για την έγκριση της χρηματοδότησης (απόφαση 1990/12747/30.10.2002 ΕΟΜΜΕΧ), η ενισχυόμενη επιχείρηση ανέλαβε τη δέσμευση ότι θα συνεχίσει την παραγωγική λειτουργία της για πέντε έτη μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, αξιοποιώντας για την εκπλήρωση του κυρίου αντικειμένου της λειτουργίας της τον εξοπλισμό που απέκτησε μέσω της χρηματοδότησης. Επομένως, προϋπόθεση για τη συμμόρφωση της εκκαλούσας στους όρους της χρηματοδότησης, αποτελεί, αφενός, η εκτέλεση μεταποιητικών εργασιών με αναγκαία χρήση του κρίσιμου μηχανολογικού εξοπλισμού (ανεξάρτητα δηλαδή από την κυριότητα των πρώτων υλών ή την έκδοση συγκεκριμένου τύπου παραστατικού), αφετέρου, η εν λόγω μεταποιητική δραστηριότητα να έχει διάρκεια και συνέχεια, αποτελούσα την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης. (..)Συνεπώς, από τα ανωτέρω αποδεικτικά στοιχεία, αποδεικνύεται μόνο η εκτέλεση μεμονωμένων μεταποιητικών εργασιών, κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, τα έσοδα από τις οποίες αποτελούν μικρό μέρος των εσόδων της επιχείρησης. Ως εκ τούτου, δεν αποδείχτηκε η συνεχής παραγωγική λειτουργία της επιχείρησης με κύρια δραστηριότητα τη διαμόρφωση χαρτοκιβωτίων, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε για τη χρηματοδότησή της, συμπέρασμα που ενισχύεται από το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία απασχολουμένων μισθωτών της επιχείρησης και δεν αμφισβητεί η εκκαλούσα, ουδέποτε απασχολήθηκαν στην επιχείρηση τα προβλεπόμενα στο επιχειρηματικό της σχέδιο άτομα.  Επομένως, ο λόγος αυτός είναι αβάσιμος.Απορρίπτει την έφεση


ΕΣ/ΚΛ.Ε/282/2020

Κατασκευή έργων διέλευσης...Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο διαπιστώνει ότι μη νομίμως αποκλείστηκε ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικός φορέας. Και τούτο, διότι, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη ΙΙΙ της παρούσας, η διακήρυξη περιέχει, στο άρθρο 23.9.(β) αυτής, ειδική ρύθμιση, κατά την οποία ως μόνο δικαιολογητικό για την απόδειξη των απαιτούμενων από τη διακήρυξη προσόντων απαιτείται, προκειμένου περί εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.ΕΠ., η ενημερότητα πτυχίου, υπό την έννοια ότι η υποβολή της ενημερότητας πτυχίου απαλλάσσει τον συμμετέχοντα από την υποχρέωση προσκόμισης αυτοτελώς δικαιολογητικών που απαιτούνται για την απόδειξη προϋποθέσεων η συνδρομή των οποίων αποδεικνύεται επαρκώς με την ενημερότητα πτυχίου (βλ. ad hoc E.Σ. Ε΄ Κλ. 454/2010, πρβ. 337, 301/2014, 493/2010). Ως εκ τούτου, εφόσον η πρώτη κατά σειρά μειοδοσίας εταιρεία «...» προσκόμισε τη Δ24/10427/17.9.2018 Ενημερότητα Πτυχίου (με ισχύ από 17.9.2018 έως 7.8.2019), στην οποία μάλιστα αναφέρεται ότι «προσκομίστηκαν τα απαραίτητα κατά το νόμο αποδεικτικά καταλληλότητας από τα οποία προκύπτει ότι η επιχείρηση: 1. (…) 2. (…) 3. Δεν έχει αποφασιστεί η λύση και η θέση της σε εκκαθάριση», εκ του περισσού προσκόμισε και το 766933.1103363/ 25.2.2019 γενικό πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η., το οποίο έχει πράγματι εκδοθεί σε ημερομηνία που εκτείνεται σε βάθος μεγαλύτερο των τριών μηνών από την υποβολή του. Επομένως, τυχόν πλημμέλεια του ως άνω δικαιολογητικού δεν δύναται να ασκήσει επιρροή στη νομιμότητα συμμετοχής της ανωτέρω εταιρείας στον ελεγχόμενο διαγωνισμό. Περαιτέρω, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω στη σκέψη IV της παρούσας, νομίμως η ως άνω εταιρεία προσκόμισε αρχικά τη Δ24/3911/26.3.2019 βεβαίωση του Μ.Ε.ΕΠ. με ημερομηνία λήξης ισχύος την 28.5.2019 και συμπληρωματικά τη Δ24/3969/9.4.2019 βεβαίωση του Μ.Ε.ΕΠ., που έφερε την εξής επισημείωση «σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρο 107 του ν.4530/2018 (ΦΕΚ Α΄ 59) και μετά την αίτηση τακτικής αναθεώρησης με αριθμ. πρωτ. Δ24/3969/22.5.2019 παρατείνεται η ισχύς της παρούσας βεβαίωσης Μ.Ε.ΕΠ. μέχρι τις 31.5.2019». Και τούτο, διότι, αν και είχε λήξει η ισχύς του εν λόγω εργοληπτικού πτυχίου και δεν είχε ακόμη εκδοθεί νέα βεβαίωση, η ισχύς αυτού, όπως και όλων των πτυχίων Μ.Ε.ΕΠ. που λήγουν χωρίς να έχει ταυτοχρόνως ή προηγουμένως εκδοθεί απόφαση χορήγησης νέου πτυχίου, παρατείνεται επί ενενήντα ακόμη ημέρες από τη λήξη της ισχύος του, εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση τακτικής αναθεώρησης (βλ. Υ.Α. Δ15/οικ./4036/27.2.2014, καθώς και άρθρο 97 παρ. 1 του ν.3669/2008). Πέραν, όμως, τούτου η βεβαίωση αυτή εξακολουθούσε να ισχύει μέχρι το πέρας της προθεσμίας 60 ημερών από τη λήξη της, οπότε και μπορούσε να υποβληθεί αίτηση τακτικής αναθεώρησης (βλ. άρθρο 97 παρ. 2 του ν.3669/2008 σε συνδυασμό με την Υ.Α. Δ15/οικ./4036/27.2.2014, ad hoc ΣτΕ 932/2011). Συνεπώς, το προσκομισθέν από την ως άνω εταιρεία πιστοποιητικό εγγραφής της στο Μ.Ε.ΕΠ., δεδομένου ότι όπως προκύπτει από το σώμα αυτού είχε υποβληθεί η Δ24/3969/22.5.2019 αίτηση τακτικής αναθεώρησης, ήταν σε ισχύ κατά την κρίσιμη ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης (βλ. Ε.Σ. VI Tμ. 2439/2009, 86/2008, ΣτΕ 932/2011, 131, 311/2012). (..)Κατόπιν αυτών, το Κλιμάκιο διαπιστώνει ότι συντρέχουν ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες που κωλύουν την υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης.

ΔΕΝ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.6/1244/2020