Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:

Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr ΑΔΑ:ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004

Σχετικά Έγγραφα

Ε.2190/2019

Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με το χρόνο περάτωσης της πτώχευσης και την παραγραφή πτωχευτικών χρεών. ΑΔΑ: 6ΡΚ946ΜΠ3Ζ-ΗΥΤ


ΠΟΛ 1152/2014

Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της Υποπαραγράφου ΙΓ3, της παρ. ΙΓ, του πρώτου άρθρου του Κεφαλαίου Α του ν. 4254/14 (ΦΕΚ-85 Α), για την παροχή έκπτωσης για την πωληθείσα εντός του έτους 2013 ηλεκτρική ενέργεια από τους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Υ.80000/24506/1853/2011

ΘΕΜΑ :   Παροχή διευκρινίσεων, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10, του ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 115). ΣΧΕΣ. :  Το με αριθμ. πρωτ. Σ 40/92/23.09.2010 έγγραφο της Υπηρεσίας σας.

Ο ΔΕΕΦ Α 1113548 ΕΞ 2019

Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με τις ενέργειες των υπηρεσιακών χρηστών της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης για την ηλεκτρονική εφαρμογή «e-Μητρώο Πλοίων» του ν. 4256/2014 (ΦΕΚ Α΄92) και λοιπά θέματα.(ΑΔΑ: 6Υ4Η46ΜΠ3Ζ-2Θ6)


Α2α/Γ.Π.οικ.41598/2017

«Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α’)»(ΑΔΑ:Ω0ΒΜ465ΦΥΟ-Δ25)


15101/151/2019

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 1 του αρ. 70 του ν.4530/2018 (Α’59) ΑΔΑ: ΨΜ44465ΧΘΞ-ΛΜ9


οικ.23932/2017

“Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016 σχετικά με τη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών”.(ΑΔΑ:ΨΤΡ64653Π8-ΟΨ2)


Α2α/Γ.Π.οικ.42344/2017

«Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α’)».(ΑΔΑ:7Ι54465ΦΥΟ-ΓΦΧ)


ΔΕΦΚΦ Γ 1120427 ΕΞ 2018

«Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος Ιχνηλασιμότητας και Χαρακτηριστικών Ασφαλείας προϊόντων καπνού».(ΑΔΑ: 60ΔΛ46ΜΠ3Ζ-Ε0Ι)


ΠΟΛ 1044/2004

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 13, 15, 27 και 32 του ν. 3229/2004.