Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:

Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των από 11-3-2020 και 14-3-2020 Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου αναφορικά με δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται από τους ΟΤΑ - Γνωστοποίηση του με αρ. πρωτ. Γρ. Προέδρου 29/12-3-2020 εγγράφου του Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ). ΑΔΑ:Ω7Ι446ΜΤΛ6-1ΞΙ

Σχετικά Έγγραφα

Π.Δ.123/2012

Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)


Π.Δ.39/2013

«Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)» (Α΄216)

Π.Δ.122/2012

Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)


ΥΠΕΣ/32023/2014

Κατευθυντήρια Οδηγία 3 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για τη «συμφωνία πλαίσιο» στις δημόσιες συμβάσεις(ΑΔΑ:6ΔΑ4Ν-ΛΨΖ)


ΕΑΑΔΗΣΥ/3220/2014

ΘΕΜΑ: “Η Συμφωνία-Πλαίσιο στις Δημόσιες Συμβάσεις”ΑΔΑ:Ω7Τ8ΟΞΤΒ-8ΤΟ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 3 (Απόφαση 246/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)


949/2018

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 23 (Απόφαση 3/24-01-2018 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)».(ΑΔΑ:Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε)

Φ80020/οικ26446/976/2012

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 12 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 256/31.12.2012) σχετικά με τη λειτουργία του ΕΤΕΑ.

64ΕΣ/2019

Αντικατάσταση και ορισμός νέου Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 (Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων)  ΑΔΑ: ΩΣΕΧΟΞΤΒ-30Θ


Φ80020/οικ.17848/704/2014

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 220 του ν. 4281/2014 (Α΄160).

ΕΑΑΔΗΣΥ/3801/2017

Ο ανταγωνιστικός διάλογος στις δημόσιες συμβάσεις (ΑΔΑ:69ΦΣΟΞΤΒ-ΨΩ0)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 21 (Απόφαση 43/31-5-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)