Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 5006/2022 , 4921/2022 , 4412/2016/A.12 , 3912/2011
ΦΕΚ: 1180/Β/01.03.2023

Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία του προγράμματος «Σπίτι μου» του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Β’ του ν. 5006/2022 (Α’ 239). 

Σχετικά Έγγραφα

3333/2022

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 19, 24, 41, 42, 43 και 46 του ν. 5006/2022 με τίτλο «Σπίτι μου – στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή «Μάτι» και άλλες διατάξεις» (Α΄239/22.12.2022). ΑΔΑ:Ψ4ΞΕ46ΜΠ3Ζ-Α4Τ


ΥΠ.ΕΣ/6529/2023

Γνωστοποίηση διάταξης του ν. 5006/2022 (ΦΕΚ 239 Α΄ 22-12-2022). 


Ν.5006/2022

Σπίτι μου - στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή «Μάτι» και άλλες διατάξεις


Δ28/34026/2522/2014

Ρύθμιση επιμέρους θεμάτων εξυγίανσης προνοιακών φορέων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Καταργείται με την παρ. 3 του άρθρου 42 του Ν.5006/2022, ΦΕΚ: 239/Α/22.12.2022


122164/2022

Καθορισμός των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας του Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α. και της έκδοσης της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α.

Άρθρο 10-Έναρξη ισχύος Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από την έναρξη ισχύος του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Β’ του ν. 4921/2022, ήτοι από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 4921/2022, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 82 του ίδιου νόμου.


37693/Ε1/2019

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της διαδικασίας επιλογής εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4589/2019 (Α’ 13). 


67360 ΕΞ 2021

Ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου ν. 4738/2020 (Α΄ 207).

 


ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/οικ.24199/2013

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικών με τα κριτήρια και τη διαδικασία για την κατά προτεραιότητα μετάταξη ή μεταφορά των τρίτεκνων υπαλλήλων (άρθρο 91 του Ν. 4172/2013, ΦΕΚ 167/Α΄).

ΥΠ.ΕΣ/9311/2023

Διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Ε’ του μέρους Β’ του ν.4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις.» (Β’ 75) (άρθρα 33-42) ΑΔΑ:9ΠΜ246ΜΤΛΚ-Κ79


1285/2023

Ρύθμιση λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την εξυγίανση προνοιακών φορέων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που προβλέπονται στο άρθρο 55 του ν. 4262/2014 (Α’ 114).