2/120496/ΔΛΤΠ/2022

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: οικ.2/45619/ΔΛΤΠ/2021
ΦΕΚ: 2353/Β/12.05.2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 2/45619/ΔΛΤΠ/ 05-02-2021 (Β’ 604) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Σχετικά Έγγραφα

2/121715/ΔΛΤΠ/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 2/45619/ΔΛΤΠ/05-02-2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014, όπως ισχύει» (Β΄ 604).


οικ. 2/80123/ΔΛΤΠ/2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 2/45619/ΔΛΤΠ/ 05.02.2021 (Β’ 604) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.


οικ.2/54366/ΔΛΓΚ/2019

Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014, όπως ισχύει. 

Καταργήθηκε με το άρθρο 13 τηςοικ.2/45619/ΔΛΤΠ/2021,ΦΕΚ: 604/Β/15.02.2021 

77948/2021

Τροποποίηση της υπ' αρ. 56673/20-05-2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έβδομη (7η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β' 2143).


77947/2021

Τροποποίηση της υπ' αρ. 56672/20-05-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων" του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β' 2142).


60110/2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 24448/26-02-2021 (Β΄ 943) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.


71763/0092/2020

Τροποποίηση της παρ. 2 της υπ’ αρ. 29309/ 15.9.2020 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.


2/21060/ΔΠΓΚ/2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/58493/ΔΠΓΚ/ 31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β΄ 3240).


2/30038/ΔΠΓΚ/2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/58493/ΔΠΓΚ/ 31.7.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β' 3240).


2/31040/ΔΠΓΚ/2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/58493/ΔΠΓΚ/ 31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών “Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού” (Β΄ 3240).