Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4024/2011

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων.» ΑΔΑ: ΒΙΕ9Η-ΕΜΦ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

2/85127/0022/2012

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων.».


2/70738/0022/2012

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων» Αναφορικά με την υπερωριακή απασχόληση

2/17589/0022/2012

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων».-(Αναφορικά με την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθησών αποδοχών,τις εφημερίες ιατρών και τον καθορισμό αποδοχών προσωπικού Ι.Δ. ορισμ.χρόνου )


2/76376/0022/2012

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων.

2/20433/0022/2012

ΘΕΜΑ:   Κοινοποίηση   μισθολογικών   διατάξεων   και πρόσθετες   οδηγίες   για   την υλοποίηση των διατάξεων του ενιαίου μισθολογίου.

2/17589/0022/2012

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων».(Aχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές,αποζημίωση εφημεριών,προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δημοσίου

2/54423/0022/2007

Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων».

2/47664/0022/1999

Κοινοποίηση διατάξεων ρύθμισης διαφόρων μισθολογικών θεμάτων

2/62817/0022/2008

«Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων».-Aποδοχές των δικαστικών λειτουργών και των μελών του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους


2/17132/0022/2012

Καθορισμός αποδοχών δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).

Βλέπε την 2/85127/0022/2012 - ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων.». Με τις διατάξεις της περ. 9, το χρονοεπίδομα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του διατακτικού της αριθμ. 2/17132/0022/28.2.2012 (498 Β'), κοινής υπουργικής απόφασης, για τους δικηγόρους του Δημοσίου των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ με σχέση έμμισθης εντολής, καταργείται από 1.1.2013. Η περικοπή του χρονοεπιδόματος δεν θα επηρεάσει τα ποσά υπερβάλλουσας αύξησης ή μείωσης που προέκυψαν από την εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 29 του ν. 4024/2011.