Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 2/14226/0021/2015 , 2/82950/0021/2015 , 4270/2014/Α.77

«Επείγουσες οδηγίες για τη διαδικασία προώθησης των κανονιστικών διοικητικών πράξεων που εκδίδονται με τη σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών ΑΔΑ:Ψ326Η-ΣΟ7

Σχετικά Έγγραφα

2/50260/0026/2011

Θέμα: «Σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών στην έκδοση κανονιστικών διοικητικών πράξεων»

2084294/10443/0004/1995

ΘΕΜΑ: Σύμπραξη Υπουργού Οικονομικών στην έκδοση κανονιστικών διοικητικών πράξεων . Η παράλειψη της συνεπάγεται , τη μη δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

2/82950/0021/2015

«Διαδικασία προώθησης κανονιστικών πράξεων».(ΑΔΑ:7ΞΕ8Η-ΓΝΙ)


2922/2007

Οδηγίες για τη νομοτεχνική βελτίωση των κανονιστικών πράξεων

ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/88894/12666/2018

Περιεχόμενο και μορφή των εντύπων των διοικητικών πράξεων του άρθρου 28 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 33 του ίδιου νόμου.


59/2020

Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων ΑΔΑ:Ω5Α146ΜΓΨ7-Δ1Ε


Δ12/οικ/41487/2010

"Οδηγία για την σημείωση των διοικητικών πράξεων που εκδίδονται στα πλαίσια της απαλλοτρίωσης ακινήτων εκτός σχεδίου, της απαλλοτρίωσης ακινήτων σε αστικές περιοχές και περιοχές γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού και της επίσπευσης εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου για την κατασκευή δημοσίων έργων στις εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου".ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 

7335/2020

Επείγουσες οδηγίες για τη εφαρμογή των ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης και εξουσιοδότησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) ΑΔΑ:Ω7ΖΨ46ΜΤΛΠ-ΡΥΦ


18048/1027/2020

Επείγουσες οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης απαλλαγής φυσικών προσώπων από την υποχρέωση προσκόμισης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον e- Ε.Φ.Κ.Α ΑΔΑ:Ψ8ΨΦ46ΜΤΛΚ-ΧΚΙ


102692/2019

Οδηγίες διενέργειας ελέγχου στα προγράμματα προώθησης οίνων (Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. και Ποικιλιακών Οίνων) σε αγορές τρίτων χωρών. ΑΔΑ: ΩΖ5Ξ46ΨΧΞΧ-ΤΝΨ