Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

2/181062/ΔΠΓΚ/2022

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4270/2014
ΦΕΚ: 5881/Β/21.11.2022

Οικονομική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού και ανάπτυξη του βασικού σχεδίου λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2023 ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ: 2/181062/ΔΠΓΚ/2022/ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2023

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2024 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ: 2/181062/ΔΠΓΚ/2022/ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2024

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

2/181062/ΔΠΓΚ/2022/ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2023

Οικονομική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού και ανάπτυξη του βασικού σχεδίου λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Βασικό σχέδιο λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης και της οικονομικής ταξινόμησης του κρατικού προϋπολογισμού» - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2023.

-ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ/ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2024 ΒΛΕΠΕ: 2/181062/ΔΠΓΚ/2022/ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2024-ΦΕΚ:5881/Β/21.11.2022: Οικονομική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού και ανάπτυξη του βασικού σχεδίου λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Βασικό σχέδιο λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης και της οικονομικής ταξινόμησης του κρατικού προϋπολογισμού» - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2024 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ. 


2/181062/ΔΠΓΚ/2022/ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2024

Οικονομική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού και ανάπτυξη του βασικού σχεδίου λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Βασικό σχέδιο λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης και της οικονομικής ταξινόμησης του κρατικού προϋπολογισμού» - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2024 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ. (11η τροποποίηση)


2/58493/ΔΠΓΚ/2018/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 2023

Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 2023

-ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 2024 ΒΛΕΠΕ: 2/58493/ΔΠΓΚ/2018/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 2024-ΦΕΚ:3240/Β/07.08.2018:Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 2024 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ

(όπως τροποποιήθηκε με την:2/65554/ΔΠΓΚ/2023-ΦΕΚ:4796/Β/28.07.2023: (...) Οι αλλαγές στη διοικητική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού που εισάγονται με την παρούσα, ισχύουν για τον κρατικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 και εφεξής)

-2/181062/ΔΠΓΚ/2022- ΦΕΚ: 5881/Β/21.11.2022 :Η υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφαση παραμένει σε ισχύ ως προς το μέρος Γ «Διοικητική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» και το Παράρτημα Β «Διοικητική Ταξινόμηση κρατικού προϋπολογισμού».


2/58493/ΔΠΓΚ/2018/ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ
 

2/181062/ΔΠΓΚ/2022ΦΕΚ: 5881/Β/21.11.2022 :ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ η υπό στοιχεία 2/58493/ ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 3240) ως προς τα μέρη (....) «Δ. Κατανομή αναλυτικών πιστώσεων» και το Παράρτημα Α «Αναλυτική Οικονομική Ταξινόμηση κρατικού προϋπολογισμού (έσοδα - έξοδα)».


2/58493/ΔΠΓΚ/2018/ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ

Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α -ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ

2/181062/ΔΠΓΚ/2022- ΦΕΚ: 5881/Β/21.11.2022 :ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ η υπό στοιχεία 2/58493/ ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 3240) ως προς τα μέρη (...) «Δ. Κατανομή αναλυτικών πιστώσεων» και το Παράρτημα Α «Αναλυτική Οικονομική Ταξινόμηση κρατικού προϋπολογισμού (έσοδα - έξοδα)». 


2/58493/ΔΠΓΚ/2018/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 2024

Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 2024 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ

(όπως τροποποιήθηκε με την: 2/65554/ΔΠΓΚ/2023-ΦΕΚ:4796/Β/28.07.2023: (...) Οι αλλαγές στη διοικητική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού που εισάγονται με την παρούσα, ισχύουν για τον κρατικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 και εφεξής)


2/47285/0094/2001

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.(ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ  19/9/2022)


2/50418/0020/2002-1.01.2018

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1/1/2018)

2/58493/ΔΠΓΚ/2018- ΦΕΚ: 3240/Β/2018:Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού.(..) Η παρούσα ισχύει για την κατάρτιση και εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 και εφεξής, οπότε και παύει να ισχύει η αριθ. 2/81691/ ΔΠΓΚ/22.5.2015 (Β’2876) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως είχε τροποποιηθεί με τις αριθ. 2/88591/ΔΠΓΚ/14.11.2016 (Β΄3675) και 2/86777/ΔΠΓΚ/28.11.2017 (Β’4160) όμοιες αποφάσεις, καθώς και η αριθμ. 2/50418/0020/17.9.2002 εγκύκλιος (κώδικας κατάταξης εσόδων – εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού) για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης.


2/58493/ΔΠΓΚ/2018

Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

2/181062/ΔΠΓΚ/2022- ΦΕΚ: 5881/Β/21.11.2022 :Η υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφαση παραμένει σε ισχύ ως προς το μέρος Γ «Διοικητική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» και το Παράρτημα Β «Διοικητική Ταξινόμηση κρατικού προϋπολογισμού».


ΥΠΕΣ/467/2023

ΘΕΜΑ: Έγκριση προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας στους Δήμους  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10/2022 ΑΔΑ:6ΚΘΗ46ΜΤΛ6-ΧΟΦ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ:ΥΠΕΣ/467/2023/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ