2/182434/ΔΛΓΚ/2022

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 2/30886/ΔΛΓΚ/2020
ΦΕΚ: 6061/Β/28.11.2022

Τροποποίηση του παραρτήματος της υπό στοιχεία 2/30886/ΔΛΓΚ/30.07.2020 (Β’ 3136) υπουργικής απόφασης. 

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/123274/3028/2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815/30.07.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 και ετησίων ανταποδοτικών τελών για τη χρήση των αδειών αυτών, και καθορισμός προστίμων για μη καταβολή ή εκπρόθεσμη καταβολή των ετήσιων ανταποδοτικών τελών» (Β΄ 3151). 


ΕΑΛΕ/Γ.Π.320/2022

Προσθήκη παραρτήματος στο άρθρο 55 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31-10-2018 κοινής υπουργικής απόφασης, «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/ 19.06.2018 (Β’ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο “Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)”» (Β’ 4898).


Γ6α/Γ.Π.51588/2020

2η Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.38396/10.7.2020 απόφασης «Λειτουργία Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, εκπαιδευτικής περιόδου 2020-2021» (Β’ 2881), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία Γ6α/ Γ.Π.47683/30.07.2020 όμοια απόφαση (Β’ 3235).


οικ.2/16606/ΔΛΓΚ/2019

Τροποποίηση της αριθ. οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/21-1-2019 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 104 Β').  


132925/Η2/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 44236/Η2/8- 4-2020 υπουργικής απόφασης «Συγκρότηση Επιτροπών του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Φ. 821/74513/Η2/08-05-2017 (Β’ 1742)» (Β’ 1380).


ΕΑΛΕ/Γ.Π.72816/2021

Τροποποίηση και αντικατάσταση του Παραρτήματος Γ’ (αριθμητικό όριο συνταγογράφησης ανά κατηγορία ιατρικής πράξης από κάθε ιατρική ειδικότητα) της υπό στοιχεία Υ9/ οικ.70521/14-08-2014 υπουργικής απόφασης «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων» (Β’ 2243).


ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/47319/1946/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4495/2017» (Β’ 3136/2018). 


2/66482/ΔΛΤΠ/Γ/2019

Τροποποίηση της 2/54366/ΔΛΓΚ/1-7-2019 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2680 Β’).


360/2022

Προσθήκη Παραρτήματος Ι στο άρθρο 47 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/ 19-06-2018 (Β’ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο “Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)”» (Β’ 4898), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/ Γ.Π. 47749/14-12-2022 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας (Β’ 6544).


ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64712/4464/2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 υπουργικής απόφασης “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α’ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει” (Β’ 2471)» (Β’ 841).