Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4549/2018 , 4389/2016 , 4354/2015 , 4270/2014/Α.126
ΦΕΚ: 2169/Β/05.06.2020

Διαδικασία ηλεκτρονικής βεβαίωσης και διαγραφής οφειλών εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο.

Σχετικά Έγγραφα

2/76040/0025/2019

Διαδικασία ηλεκτρονικής βεβαίωσης και διαγραφής οφειλών εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο.


2/84487/0025/2013

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/478/0025/04-01-2006 (ΦΕΚ Β΄ 16) «Διαδικασία Βεβαίωσης και Διαγραφής Οφειλών Εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο», όπως ισχύει.-Διορθ.Σφαλμ. ΦΕΚ 2739 Β/29-10-2013 (Είχε τροποποιηθεί με την 2/8174/0025/2008 -ΦΕΚ 308 Β/27-2-2008)


2/8174/0025/2008

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/478/0025/13.1.2006 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τη διαδικασία βεβαίωσης και διαγραφής οφειλών εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο.(Η 2/478/0025/13.1.2006 τροποποιήθηκε ακτός από την παραρούσα και από την 2/84487/0025/2013 -ΦΕΚ 2539 Β/10-10-2013-Διορθ.Σφαλμ. ΦΕΚ 2739 Β/29-10-2013 )


2/478/0025/2006

Διαδικασία βεβαίωσης και διαγραφής οφειλών εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο(Συμπλήρωση απο την 2/8174/0025/2008, ΦΕΚ-308 Β/27-2-2008 και υην 2/84487/0025/2013 -ΦΕΚ 2539 Β/10-10-2013-Διορθ.Σφαλμ. ΦΕΚ 2739 Β/29-10-2013

Ν. 4549/18, ΦΕΚ-105 Α/14-6-18, άρθρο 108 : “1. Οι αριθμ. 2/478/0025/4.1.2006 (Β΄ 16) και 2/9441/ 0025/2012 (Β΄ 381) κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί βάσει διατάξεων που καταργούνται δυνάμει της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 106, διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των παραγράφων 4 του άρθρου 100 και 3 του άρθρου 92 κανονιστικών πράξεων.


2/38310/0025/2014

Αναστολή καταβολής δόσεων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες.


2/41089/0025/2012

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση των όρων αποπληρωμής των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων για τις ρυθμίσεις οφειλών και τη χορήγηση κεφαλαίων κίνησης σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στους Νομούς Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Εύβοιας και στην περιοχή Αιγιαλείας του Νομού Αχα'ιας, οι οποίοι νομοί επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007 δυνάμει της αριθ. 2/54310/0025/13.9.2007 (ΦΕΚ Β' 1858) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει»


2/22475/0025/2012

Τροποποίηση των όρων αποπληρωμής των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων για τις ρυθμίσεις οφειλών και τη χορήγηση κεφαλαίων κίνησης σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στους Νομούς Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Εύβοιας και στην περιοχή Αιγιαλείας του Νομού Αχαΐας, οι οποίοι νομοί επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007 δυνάμει της αριθ. 2/54310/0025/13.9.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1858) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει.


77484/2019

Καθορισμός ποσοστού και διαδικασία απόδοσης ποσού από το Ελληνικό Δημόσιο σε δήμους της χώρας και στη Δημόσια Αρχή Λιμένος ως αντισταθμιστικά ωφελήματα από τη λιμενική και εμπορευματική δραστηριότητα της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.


2/22475/0025/2012

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση των όρων αποπληρωμής των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων για τις ρυθμίσεις οφειλών και τη χορήγηση κεφαλαίων κίνησης σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στους Νομούς Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Εύβοιας και στην περιοχή Αιγιαλείας του Νομού Αχα'ιας, οι οποίοι νομοί επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007 δυνάμει της αριθ. 2/54310/0025/13.9.2007 (ΦΕΚ Β' 1858) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει»-(ΦΕΚ Β΄ 1346)


Α. 1025/2020

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2019.