Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 2/75226/ΔΕΠ/2018 , 4999/2022

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή διατάξεων των Μερών ΙΔ΄, ΙΣΤ΄ και ΙΖ΄ του ν.4999/2022 (Α΄ 225) «Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση, μισθολογικές ρυθμίσεις για τους ιατρούς και οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας και .λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» ΑΔΑ: 6ΖΚΔΗ-5ΗΝ 

Σχετικά Έγγραφα

Ο ΔΕΕΦ Β' 1138380 ΕΞ 2022

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 41 και 75 του ν. 4999/2022 (Α' 225/7.12.2022) «Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση, μισθολογικές ρυθμίσεις για τους ιατρούς και οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας


Ν.4999/2022

Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση, μισθολογικές ρυθμίσεις για τους ιατρούς και οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.


Αριθμ. οικ/2/88420/ΔΕΠ/2018

Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., Ιατρούς και Οδοντιάτρους Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., Επικουρικούς Ιατρούς και Ειδικευόμενους Ιατρούς.


οικ 2/19461/ΔΕΠ/2019

Τροποποίηση της 2/88420/ΔΕΠ/4-12-2018 απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Οικονομικών - Υγείας (ΦΕΚ 5435/Β’/4-12-2018) «Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., Ιατρούς και Οδοντιάτρους Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., Επικουρικούς Ιατρούς και Ειδικευόμενους Ιατρούς» . 


ΕλΣυν.Τμ.1/9/2016

Kαταβολή αποδοχών σε ιατρούς και οδοντιάτρους του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας: ..επιδιώκεται η ανάκληση των Πρακτικών της 34ης/9.11.2015 Συνεδρίασης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα..1) Οι συμβάσεις εργασίας των φερόμενων ως δικαιούχων του επίμαχου χρηματικού εντάλματος είναι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου sui generis με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών υγείας ως δημόσιου αγαθού και συνεπώς δεν εφαρμόζονται για αυτούς οι διατάξεις του άρθρου 672Α του Κ.Πολ.Δ.. Ο λόγος αυτός, όπως ορθά έκρινε με τα προσβαλλόμενα Πρακτικά το Κλιμάκιο, από τις σκέψεις των οποίων δεν συντρέχει νόμιμος λόγος να αποστεί το Τμήμα, παρίσταται αβάσιμος, όσα δε αντίθετα προβάλλονται με την υπό κρίση αίτηση είναι απορριπτέα.(..)2) Ο ορισμός νέας δικασίμου για τη συζήτηση των αγωγών σε χρόνο πέραν των 40 ημερών δεν έγινε κατόπιν αίτησης των διαδίκων. Πρωτίστως αλυσιτελώς, κατά την κρίση του Τμήματος, προτείνεται ο λόγος αυτός δοθέντος ότι, όπως προαναφέρθηκε, δεν προκύπτει ούτε αποδεικνύεται από τα στοιχεία που συνοδεύουν το χρηματικό ένταλμα η απαραίτητη συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας για την κατ΄αρχήν παραδεκτή υποβολή εκ μέρους των διαδίκων αιτήματος αναβολής, που να δικαιολογεί μια και μοναδική αναβολή συζήτησης των κύριων αγωγών, σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 672Α του Κ.Πολ.Δ., που σκοπό έχουν να μην διαιωνίζεται η σχετική διαφορά με διαδοχικές αναβολές, στις περιπτώσεις επικαλουμένης άκυρης απόλυσης εργαζομένου. 3) Η πρωτοβάθμια υγεία λειτουργεί με γιατρούς που δεν αμείβονται ενώ οι οικονομικές συνέπειες της μη θεώρησης του χρηματικού εντάλματος θα είναι βαρύτατες. Ο ισχυρισμός αυτός δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Τμήματος, παραδεκτό λόγο ανάκλησης των εν λόγω Πρακτικών που εκδόθηκαν επί εκθέσεως αμφιβολίας της Επιτρόπου, δοθέντος ότι δεν στοιχειοθετεί λόγο πλάνης περί τα πράγματα ή το νόμο, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 32 του ν. 4129/2013. 4) Συγγνωστώς και όχι από πρόθεση καταστρατήγησης των οικείων διατάξεων, υπέλαβε η 2η Δ.Υ.Πε ότι ενεργούσε νομίμως.(..)τα αρμόδια όργανα αυτής πεπλανημένως, πλην συγγνωστώς, υπέλαβαν ότι δεν ήρθη η ισχύς των προαναφερόμενων ασφαλιστικών μέτρων και αποδέχτηκαν προσωρινά, για τον μήνα Ιούνιο του έτους 2015, τις υπηρεσίες και των 39 φερόμενων ως δικαιούχων του επίμαχου χρηματικού εντάλματος, ενεργώντας χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των προεκτεθεισών διατάξεων..οι υπό κρίση αιτήσεις πρέπει, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ανωτέρω, να γίνουν δεκτές και να ανακληθούν τα Πρακτικά της 34ης/9.11.2015 Συνεδρίασης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα,


ΕΣ/ΚΠΕ ΤΜ.1/21/2019

Καταβολή μισθοδοσίας :Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις σκέψεις που προηγήθηκαν, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη. Και τούτο διότι η σύμβαση ορισμένου χρόνου της ανωτέρω επικουρικού ιατρού, δοθέντος ότι η απασχόληση της εντάχθηκε, όπως προκύπτει από το 10214/20.3.2018 έγγραφο του Διοικητή της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του τομέα Υγείας», υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004, που επιτρέπει την καθ’ υπέρβαση του 24μηνου απασχόληση προσωπικού ορισμένου χρόνου ενταγμένου σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Ενόψει των ανωτέρω, επιτρεπτώς η σύμβαση της ανωτέρω επικουρικού ιατρού υπερέβη, μετά την παράτασή της έως 31.1.2019 με το άρθρο 27 του ν. 4532/2018, την αρχικώς συναφθείσα εικοσιτετράμηνη κατ’ απώτατο χρονικό όριο της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004 επιτρεπόμενη διάρκειά της. Παρέπεται δε ότι η εξαίρεση της συμβάσεως της ως άνω ιατρού από τον κανόνα που θεσπίζεται με την παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004 ισχύει μόνον για όσο χρόνο η απασχόλησή της στο Νοσοκομείο παραμένει ενταγμένη σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Κατά τη γνώμη όμως της Παρέδρου Μαρίας Ζέρβα, η επίμαχη παράταση της σύμβασης εξηρτημένης εργασίας των άνω ιατρών παρίσταται μη νόμιμη, καθόσον συνιστά διαδοχική σύμβαση που εξικνείται ανεπιτρέπτως, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004, σε διάστημα πέραν των 24 μηνών. Η δε μεταβολή του φορέα καταβολής της μισθοδοσίας των φερόμενων ως δικαιούχων ιατρών, λόγω της ένταξής τους κατά την πρώτη παράταση της σύμβασής τους, σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, δεν τους εντάσσει αυτόθροα στην εξαίρεση της παρ. 2 του άρθρου 6 του άνω διατάγματος, διότι δεν μεταβάλλει το είδος της εργασιακής τους σχέσης με το άνω νοσηλευτικό ίδρυμα, που ήταν και παραμένει σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, αφού και η ελεγχόμενη διαδοχική σύμβαση-παράταση καταρτίστηκε μεταξύ του ίδιου εργοδότη και ίδιων εργαζόμενων, για την ίδια ειδικότητα εκάστου και με τους ίδιους όρους εργασίας. Τούτο δε ανεξαρτήτως ότι η παραβίαση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ/τος 164/2004 και η ένεκα αυτής ακυρότητα της τελευταίας συμβάσεως των άνω ιατρών δεν επιφέρει δυσμενείς μισθολογικές συνέπειες για τους απασχοληθέντες ιατρούς, οι οποίοι εξακολουθούν, πλην άλλων, να έχουν αξίωση καταβολής του συμβατικού τους μισθού,  συμφώνως προς το εδάφιο α΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ/τος 164/2004. Η γνώμη, όμως, αυτή δεν εκράτησε.