Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

2/52747/0022/2008

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3115/2003
ΦΕΚ: 1719/Β/27.08.2008

Καθορισμός αποδοχών και πρόσθετων απολαβών του Τακτικού και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της «Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ)».

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

44/2003

Κανονισμός Εσωτερικής λειτουργίας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ).


102/2023

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους υπαλλήλους του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Άρσης Απορρήτου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ).


328/2017

Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος αμιγώς οικονομικού ενδιαφέροντος στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ).


1560/2023

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1553/09.06.2022 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της ολομέλειας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών «Έγκριση Οργανισμού της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.)» (Β’ 3030).


37/2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 165/2011 απόφασης της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών «Κανονισμός για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (Β’ 2715).


2/69075/0021Β/2004

Έγκριση του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.


1537/2019

Χορήγηση χρηματικού ποσού στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) από το αποθεματικό του άρθρου 75 παρ. 6 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) για την κάλυψη των πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών αναγκών της στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της και εκπλήρωσης των δημόσιων σκοπών της.


65/2021

Μαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων των μελών της Ολομέλειας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών και έγκριση των πρακτικών αυτών.


38/2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 205/2013 απόφασης της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών «Κανονισμός για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (Β’ 1742).


Π.Δ.40/2005

Εσωτερική διάρθρωση της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και συναφείς διατάξεις.

1553/2022- ΦΕΚ: 3030/Β/17.6.2022:Άρθρο 16 Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης παύουν να ισχύουν: α. το π.δ. 40/2005 «Εσωτερική διάρθρωση της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και συναφείς διατάξεις» (Α’ 59),