Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 80/2016 , 4270/2014

«Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία διαφωνίας κατά την έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης».(ΑΔΑ:ΩΙΤ4Η-301)

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ.ΚΠΕ.ΤΜ.7/111/2019

Εκπόνηση τοπογραφικής μελέτης: Με δεδομένα τα ανωτέρω κρίνεται ότι η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη κανονική, διότι μετά την πρώτη Α-562 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, κατά  το οικονομικό έτος 2012, της πίστωσης για την εκπόνηση της ως άνω μελέτης,   η εκτέλεση της οποίας αποφασίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή του  Δήμου ....., και μέχρι τις 6.2.2018, οπότε εκδόθηκε η Α-250 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που συνοδεύει το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα, δεν εκδόθηκαν, κατά τα οικονομικά έτη που μεσολάβησαν, αποφάσεις ανατροπής της δεσμευμένης πίστωσης και αντίστοιχες αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό στο οποίο αφορά η συνολική αμοιβή της μελέτης είχε αρχικώς αναληφθεί, περιλαμβανόταν στον προϋπολογισμό των οικονομικών ετών που μεσολάβησαν καθώς και στα τεχνικά προγράμματα των ετών αυτών, κρίνεται ότι τα αρμόδια όργανα του Δήμου ..... συγγνωστώς, χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των σχετικών διατάξεων, υπέλαβαν ότι μπορούσαν να εκδώσουν την απαιτούμενη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης όταν θα έπρεπε, σύμφωνα με το νόμο, να καταβληθεί μέρος της αμοιβής του αναδόχου. Ο λόγος δε διαφωνίας σχετικά με τη μεγάλη καθυστέρηση για την περαίωση της μελέτης, η οποία ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, αν και ο χρόνος παράδοσης προβλεπόταν σε τέσσερις (4) μήνες από τον ορισμό του επιβλέποντα μηχανικού, προβάλλεται αορίστως, καθόσον δεν προσδιορίζεται πως η παράταση του χρόνου εκπόνησης της μελέτης υπαγόμενη στο πραγματικό συγκεκριμένου κανόνα δικαίου συνεπάγεται μη νομιμότητα της ελεγχόμενης δαπάνης.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/102/2018

Ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης Ύδρευσης.Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις σκέψεις που προηγήθηκαν, κατά τον βασίμως προβαλλόμενο από την Αναπληρώτρια Επίτροπο λόγο διαφωνίας, οι εντελλόμενες με τα 20 και 133, οικονομικού έτους 2018, χρηματικά εντάλματα δαπάνες ύδρευσης δεν έχουν αναληφθεί νομίμως, δεδομένου ότι δεν τηρήθηκε η προπεριγραφείσα, προβλεπόμενη στα άρθρα 66 παρ. 8 του ν. 4270/2014 και 9 παρ. 1 του π.δ. 80/2016, διαδικασία για τη νόμιμη ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης κατά το οικονομικό έτος 2017. Συνακόλουθα, οι δαπάνες αυτές δεν ηδύναντο να αναληφθούν το πρώτον και να εξοφληθούν νομίμως κατά το οικονομικό έτος 2018· επομένως, η περιλαμβανόμενη στα δικαιολογητικά των ελεγχόμενων ενταλμάτων 1046 (α/α 99)/5.2.2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία στερείται αναδρομικής ισχύος και εκδόθηκε μετά τη διενέργεια της προαναφερόμενης κατανάλωσης ύδατος, δεν δύναται να θεραπεύσει την ανωτέρω αναδειχθείσα πλημμέλεια της έλλειψης κανονικότητας των ελεγχόμενων δαπανών. Το Κλιμάκιο, όμως, συνεκτιμώντας την ανεπάρκεια των διαθέσιμων κατά το έτος 2017 πιστώσεων για την κάλυψη των ανελαστικών δαπανών του Νοσοκομείου, τον πάγιο χαρακτήρα των επίμαχων δαπανών, καθώς και την επιτακτική ανάγκη εξόφλησης των εν λόγω λογαριασμών ύδρευσης, κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου ενήργησαν πεπλανημένως πλην συγγνωστώς και χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των οικείων διατάξεων ...(συγγνωστή πλάνη)


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/263/2019

Καταβολή αμοιβής σε υπότροφο διδακτορικό..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, το Κλιμάκιο κρίνει ότι ο προβαλλόμενος με την έκθεση διαφωνίας λόγος είναι βάσιμος και, συνεπώς, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη είναι μη κανονική. Και τούτο διότι, κατά παράβαση της προβλεφθείσας στο άρθρο 66 παρ. 7 του ν. 4270/2014 και στο άρθρο 4 παρ. 3β του π.δ. 80/2016 ως άνω διαδικασίας, για την πραγματοποίηση της ελεγχόμενης δαπάνης, που αφορά υποχρέωση προηγούμενου οικονομικού έτους (2017), δεν εκδόθηκε, κατά το νέο οικονομικό έτος (2018) και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για ποσό ίσο με το ανεξόφλητο μέρος της προηγούμενης ανατραπείσας ανάληψης. Ειδικότερα, με την προαναφερθείσα 61/20.2.2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αναλήφθηκαν νέες υποχρεώσεις κατά την έναρξη του οικονομικού έτους 2018 και ως εκ τούτου δεν δεσμεύτηκαν πιστώσεις, κατά προτεραιότητα, για την εξόφληση των παλαιότερων υποχρεώσεων, στις οποίες περιλαμβάνεται και η κρινόμενη σύμβαση εργασίας. Ωστόσο το Κλιμάκιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την από 10.10.2018 βεβαίωση του Κοσμήτορα της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ..., η ελεγχόμενη σύμβαση εργασίας εκτελέστηκε και ο φερόμενος ως δικαιούχος παρείχε επιτυχώς τις ελεγχόμενες υπηρεσίες στο Πανεπιστήμιο, καθώς και ότι για την προαναφερθείσα 1079/22.9.2017 απόφαση ανάληψης του έτους 2017 υφίστατο κατά τη λήξη του έτους αυτού επαρκής πίστωση προς μεταφορά στο επόμενο οικονομικό έτος (2018), κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου δεν ενήργησαν με σκοπό την καταστρατήγηση των κειμένων διατάξεων, αλλά συγγνωστώς υπέλαβαν ότι εκδίδοντας την 61/20.2.2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης μπορούσαν νομίμως να προβούν και στην ανάληψη της επίμαχης υποχρέωσης.Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη κανονική, όμως το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής μπορεί να θεωρηθεί λόγω συγγνωστής πλάνης.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.1/210/2017

Καταβολή οδοιπορικών εξόδων. (..)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, οι εντελλόμενες, με τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής, δαπάνες είναι νόμιμες και κανονικές. Τούτο δε διότι, των επίμαχων μετακινήσεων προηγήθηκε η έκδοση σχετικών αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των Κ.Α.Ε. .., οι οποίες ανετράπησαν, κατά την προβλεπόμενη διαδικασία, στο τέλος του οικονομικού έτους 2016. Εξάλλου, εφόσον, μετά την κατά τα ανωτέρω ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, υπήρχε στους προαναφερθέντες Κ.Α.Ε. υπόλοιπο πίστωσης 1.767,27 ευρώ και 4.037,92 ευρώ, νομίμως οι ως άνω δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου ..., οικονομικού έτους 2017, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 23 παρ. 2 της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ´ του άρθρου 2  του ν. 4336/2015, δεδομένου ότι είχαν προβλεφθεί επαρκείς σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους, για την πληρωμή των εν λόγω δαπανών, απορριπτομένου ως αβασίμου του σχετικού λόγου διαφωνίας της Αναπληρώτριας Επιτρόπου.IV. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, οι εντελλόμενες, με τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής, δαπάνες είναι νόμιμες και, ως εκ τούτου, πρέπει αυτά να θεωρηθούν


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/166/2019

Προμήθεια υλικών:..Με δεδομένα αυτά, η μη ανάκληση των αποφάσεων ανάληψης της υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2017 συνεπάγεται την μη κανονικότητα της δαπάνης, αν και έγινε δημοσιονομική ανάληψη της υποχρέωσης για το κρίσιμο οικονομικό έτος 2018, στον προϋπολογισμό του οποίου υπάρχει σχετική πίστωση. Οι προσκομισθείσες, με το έγγραφο επανυποβολής, αποφάσεις του Αντιδημάρχου … για ανατροπή της ανάληψης υποχρέωσης για τον Κ.Α.Ε. 25.7131.908 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου δεν φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου και αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (Α.Δ.Α.), ως εκ τούτου, δεν αναπτύσσουν νομική ισχύ. Πλην, δοθέντος ότι κατά το οικονομικό έτος 2017 υπήρχε η αναγκαία πίστωση στον οικείο Κ.Α.Ε. του Δήμου, δεσμεύτηκε αυτή πριν την υπογραφή της σύμβασης της προμήθειας και εντέλει έγινε δημοσιονομική ανάληψη της υποχρέωσης κατά το κρίσιμο οικονομικό έτος 2018, στον προϋπολογισμό του οποίου υπάρχει επίσης σχετική πίστωση, τα αρμόδια όργανα του Δήμου συγγνωστώς και όχι από πρόθεση καταστρατήγησης των οικείων διατάξεων υπέλαβαν ότι μπορούσαν να προβούν στην εξόφληση της δαπάνης. Κατ’ ακολουθίαν τούτων, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα θα μπορούσε να θεωρηθεί λόγω συγγνωστής πλάνης, εάν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2018, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.  


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/73/2019

Αποζημίωση πρόσθετων εφημεριών...Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις νομικές σκέψεις που προηγήθηκαν (υπό στοιχ. ΙΙ), το Κλιμάκιο άγεται στην κρίση ότι η εντελλόμενη δαπάνη παρίσταται μη κανονική, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την έκθεση διαφωνίας, καθόσον η ανάληψη υποχρέωσης συντελέστηκε στις 23.02.2018, με την ανάρτηση της 233/22.02.2018 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», δηλαδή μετά την πραγματοποίηση των πρόσθετων υπερωριών μηνός Ιανουαρίου 2018. Την εν λόγω κρίση δεν δύναται να διαφοροποιήσει ο προβαλλόμενος, κατ’ εκτίμηση του εγγράφου επανυποβολής, λόγος περί συγγνωστής πλάνης, πρωτίστως διότι η επικαλούμενη με αυτό Β2.α/Γ.Π.9288/22.02.2018 εγκριτική του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου, οικονομικού έτους 2018, απόφαση του Υπουργού Υγείας, δεν μπορεί να εκληφθεί ότι προκάλεσε την καθυστέρηση έκδοσης της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, αφού από το προοίμιό της προκύπτει ότι αυτή εκδόθηκε κατόπιν της 77/4/29.01.2018, επίσης εγκριτικής του εν λόγω προϋπολογισμού, απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, και, συνεπώς, ακολούθησε την καθυστερημένη, μετά την εκτέλεση των προσθέτων εφημεριών, έγκριση του προϋπολογισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδίου του Νοσοκομείου, χωρίς να προβάλλονται αιτιάσεις σχετικά με τους λόγους της καθυστέρησης αυτής.Κατ’ ακολουθία αυτών, οι εντελλόμενες με τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπάνες δεν είναι κανονικές και, ως εκ τούτου, οι οικείοι τίτλοι πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθούν.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/86/2018

Προμήθεια διαφόρων ειδών και παροχή υπηρεσιών επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων.Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις σκέψεις που προηγήθηκαν, το Κλιμάκιο κρίνει ότι, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από την Επίτροπο, οι εντελλόμενες δαπάνες είναι μη κανονικές. Τούτο διότι, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 και αυτών του π.δ. 80/2016, το ποσό της πίστωσης που δεσμεύθηκε, κατά τον κρίσιμο χρόνο της προκήρυξης των διαγωνισμών, με κάθε μία από τις προαναφερθείσες 2411 (α/α1847) /13.7.2017, 1281(α/α957) /3.4.2017, 1398(α/α1055) /10.4.2017 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Διοικητή του Νοσοκομείου, υπολείπεται της προϋπολογιζόμενης αξίας των επίμαχων υπό ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών.Εξάλλου, οι 2729 (α/α 2093)/11.8.2017, 3070(α/α 2352)/15.9.2017 και 2393(α/α 1834)/10.7.2017 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του ίδιου ως άνω οργάνου για ποσά αντίστοιχα των κατακυρωτικών αποφάσεων και των οικείων συμβάσεων, εκδόθηκαν σε χρόνο μεταγενέστερο των προαναφερόμενων διακηρύξεων, κατά παράβαση των προπαρατεθεισών διατάξεων, και ως εκ τούτου  στερούνται αναδρομικής ισχύος και δε δύνανται να θεραπεύσουν εκ των υστέρων την ανωτέρω αναδειχθείσα πλημμέλεια της μη κανονικότητας των ελεγχόμενων δαπανών. (συγγνωστή πλάνη)


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/157/2019

Καταβολή εξόδων μετακίνησης...Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη της παρούσας, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη δεν είναι κανονική, καθόσον η μετακίνηση της παραπάνω υπαλλήλου για τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ανταλλαγής εργαζομένων νοσοκομείων κατά το χρονικό διάστημα από 7 Μαΐου 2018 έως 5 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε χωρίς να έχει προηγουμένως δεσμευθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του ως άνω νοσοκομείου, δοθέντος ότι η σχετική 2474/28.9.2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης είναι μεταγενέστερη της μετακίνησης αυτής. Όπως δε περαιτέρω ομολογείται στο 24807/6.12.2018 έγγραφο επανυποβολής του Διοικητικού Διευθυντή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου … – Γενικού Νοσοκομείου …, τα αρμόδια όργανα του ως άνω νοσοκομείου, μολονότι τελούσαν σε γνώση των προαναφερθεισών διατάξεων περί ανάληψης υποχρέωσης, εντούτοις προέβησαν – κατά παράβαση των διατάξεων αυτών – στην εκ των υστέρων ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης, διότι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, δεν υφίστατο επαρκής πίστωση στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου κατά το χρόνο έγκρισης της επίμαχης μετακίνησης. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα, με το οποίο εντέλλεται δαπάνη μη κανονική, δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/317/2019

Πληρωμή τιμήματος αγοράς ακινήτου..:Με δεδομένα αυτά, το σχέδιο σύμβασης αγοραπωλησίας του οικοπέδου έπρεπε, ως εξ επαχθούς αιτίας προμήθεια ακινήτου πράγματος από δήμο, να υποβληθεί σε προληπτικό έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε κάθε περίπτωση, το Κλιμάκιο ελέγχοντας, έστω και εκ των υστέρων, τη διαδικασία που προηγήθηκε της αγοράς του ακινήτου (πρβλ. Ε.Σ. Πρ. Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. στο VII Τμ. 6/2018, 294, 212, 198/2017) κρίνει ότι η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης μετά την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης του ακινήτου καθιστά την εντελλόμενη δαπάνη μη κανονική και τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα μη θεωρητέα.Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη ούτε κανονική και τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα δεν πρέπει να θεωρηθούν.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/79/2018

Προμήθεια προϊόντων βαθειάς κατάψυξης.(..)η εντελλόμενη με το 474, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα δαπάνη δεν έχει αναληφθεί νομίμως, δεδομένου ότι η περιλαμβανόμενη στα δικαιολογητικά του ελεγχόμενου εντάλματος 625/7.2.2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 26.950,00 ευρώ, η οποία είναι προγενέστερη της έκδοσης της 2403/14.2.2017 διακήρυξης του ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού, δεν φέρει τον απαιτούμενο από τις διατάξεις των άρθρων 66 παρ. 2 του ν. 4270/2014 και 3 παρ. 2 του π.δ. 80/2016 τύπο και ειδικότερα, δεν περιέχει βεβαίωση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου περί ύπαρξης ισόποσης πίστωσης στον προϋπολογισμό του και δέσμευσης αυτής. Ελλείψει δε έγκυρου τύπου της ως άνω απόφασης, με την οποία κατ’ ουσίαν ουδεμία πίστωση δεσμεύτηκε, αλυσιτελώς προβάλλεται από την Επίτροπο ότι το αναγραφόμενο σε αυτήν ποσό συναθροιζόμενο με τα ποσά έτερων αποφάσεων ανάληψης ομοίου περιεχομένου, σε βάρος του ίδιου Κ.Α.Ε., υπερβαίνει το διαθέσιμο κατά το χρόνο εκείνο και μέχρι την έγκριση του οικείου προϋπολογισμού ποσοστό 40% των πιστώσεων του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους. ...Το Κλιμάκιο, όμως, συνεκτιμώντας αφενός ότι η 3286 (α/α 2514)/6.10.2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης καλύπτουσα τη συνολική συμβατική δαπάνη της εν λόγω προμήθειας, εξεδόθη πάντως πριν από την υπογραφή της οικείας σύμβασης και αφετέρου την αναγκαιότητα της προμήθειας αυτής για την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου και τη διαφύλαξη του αγαθού της δημόσιας υγείας, κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου ενήργησαν πεπλανημένως πλην συγγνωστώς και χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των οικείων διατάξεων.(Συγγνωστη πλανη)