Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3409/2005
ΦΕΚ: 2214/Β/06.05.2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2123/02/06/28-3-2006 απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής - Διαδικασίες ελέγχου - Απαγορεύσεις άσκησης της δραστηριότητας» (Β’ 449).

Η παρούσα καταργήθηκε με το άρθρο δεύτερο της 2131.7/76069/2022-ΦΕΚ:5617/Β/02.11.2022.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

2131.7/76069/2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2123/02/06/28-3-2006 απόφασης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής - Διαδικασίες ελέγχου - Απαγορεύσεις άσκησης της δραστηριότητας» (Β’ 449).


2123/02/2006

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής - Διαδικασίες ελέγχου - Απαγορεύσεις άσκησης της δραστηριότητας


3131.1/9/94/1994

 Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ. 5 "Για τις υποβρύχιες δραστηριότητες με αυτόνομη καταδυτική συσκευή"

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΗΣ 2123/02/2006-ΦΕΚ:449/Β/13.04.2006.


2131.2/76791/2022

Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, της διαδικασίας σύνταξης της πράξης βεβαίωσης παράβασης και επιβολής των προστίμων του άρθρου 157 του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261).

2131.2/27287/2023-ΦΕΚ:2316/Β/11.04.2023:Άρθρο 4:Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η υπ’ αρ. 2131.2/76791/2022/27-10-2022 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, της διαδικασίας σύνταξης της πράξης βεβαίωσης παράβασης και επιβολής των προστίμων του άρθρου 157 του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261)» (Β’ 5572), υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3.

2131.2/27287/2023-ΦΕΚ:2316/Β/11.04.2023:Άρθρο 3:Για παραβάσεις που συντελέστηκαν πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, εφαρμόζεται η υπ’  αρ. 2131.2/76791/2022/27-10-2022 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, της διαδικασίας σύνταξης της πράξης βεβαίωσης παράβασης και επιβολής των προστίμων του άρθρου 157 του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261)» (Β’ 5572).


27585/2022

Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περίοδο κρίσης. Καθορισμός της διαδικασίας ελέγχου και της επιβολής κυρώσεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 58 του ν. 4818/2021 (Α’ 124), κλιμάκωση των προστίμων και άλλα ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή του ιδίου άρθρου.

Τροποποιείται-αντικαθίσταται  με την 30290/2022-ΦΕΚ:1329/Β/22.03.2022 (η οποία τροποποιείται-αντικαθίσταται με την 37356/2022-ΦΕΚ:1720/Β/08.04.2022, η οποία τροποποιείται-αντικαθίσταται με την 95216/2022-ΦΕΚ:5203/Β/07.10.2022, η οποία τροποποιείται-αντικαθίσταται με την 23838/2023-ΦΕΚ:1842/Β/24.03.2023, η οποία τροποποιείται-αντικαθίσταται με την 30506/2023-ΦΕΚ:2131/Β/31.03.2023).


30290/2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 27585/14-03-2022 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περίοδο κρίσης. Καθορισμός της διαδικασίας ελέγχου και της επιβολής κυρώσεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 58 του ν. 4818/2021 (Α’ 124), κλιμάκωση των προστίμων και άλλα ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή του ιδίου άρθρου» (Β’ 1145).

Τροποποιείται-αντικαθίσταται  με την 37356/2022-ΦΕΚ:1720/Β/08.04.2022 (η οποία τροποποιείται-αντικαθίσταται με την 95216/2022-ΦΕΚ:5203/Β/07.10.2022, η οποία τροποποιείται-αντικαθίσταται με την 23838/2023-ΦΕΚ:1842/Β/24.03.2023, η οποία τροποποιείται-αντικαθίσταται με την 30506/2023-ΦΕΚ:2131/Β/31.03.2023).


37356/2022

Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περίοδο κρίσης. Καθορισμός της διαδικασίας ελέγχου και της επιβολής κυρώσεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 58 του ν. 4818/2021 (Α’ 124), κλιμάκωση των προστίμων και άλλα ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή του ιδίου άρθρου - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 30290/21-03-2022 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 1329).

Τροποποιείται-αντικαθίσταται με την 95216/2022-ΦΕΚ:5203/Β/07.10.2022 (η οποία τροποποιείται-αντικαθίσταται με την 23838/2023-ΦΕΚ:1842/Β/24.03.2023, η οποία τροποποιείται-αντικαθίσταται με την 30506/2023-ΦΕΚ:2131/Β/31.03.2023).


44070/2022

Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα, για την εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ.

96618/2022- ΦΕΚ: 5290/B/13.10.2022 -Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα για την εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ. - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 44070/28.4.2022 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 2226).


Αριθμ.Φ.454/35/266640/Σ.4629/2014

Καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη βεβαίωση του πέρατος της ενεργού αθλητικής δραστηριότητας των ολυμπιονικών, που τιμητικά τους απονέμεται η ιδιότητα εφέδρου εν ενεργεία αξιωματικού και σχετικών θεμάτων.

Καταργήθηκε με την Φ. 950/2/367365/Σ.4347/2022-ΦΕΚ:2790/B/03.06.2022.


95216/2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 37356/08-04-2022 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας. Καθορισμός της διαδικασίας ελέγχου και της επιβολής κυρώσεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 58 του ν. 4818/2021 (Α΄ 124), κλιμάκωση των προστίμων και άλλα ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή του ιδίου άρθρου» (Β’ 1720).

Τροποποιείται-αντικαθίσταται με την 23838/2023-ΦΕΚ:1842/Β/24.03.2023, η οποία τροποποιείται-αντικαθίσταται με την 30506/2023-ΦΕΚ:2131/Β/31.03.2023.