Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

215/2/2023

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4465/2017
ΦΕΚ: 619/Β/09.02.2023

Κατάλογος των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών και υπόκεινται στην καταβολή τέλους (άρθρο 3 του ν. 4465/2017). 


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΠΟΛ.1148/2017

«Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 35, 41 και 61 του ν.4465/2017 (ΦΕΚ Α΄47/04.04.2017)»(ΑΔΑ:6ΞΣΝ46ΜΠ3Ζ-ΦΓΛ)


ΔΕΑΦ Γ 1096667 ΕΞ 2017

Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 44 του ν. 4465/2017.(ΑΔΑ:7Γ66Η-ΩΟΕ)


ΠΟΛ.1102/2017

Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας, των οργάνων και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4465/2017 (Α’ 47), για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων και την επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Α.1169/2021- ΦΕΚ: 3284/Β/26.7.2021 άρθρο 12 παρ.4: Από τη δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύει η υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1102/2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με την επιφύλαξη των οριζομένων στο παρόν άρθρο και στην υπό στοιχεία Α.1166/2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.


25538/2022

Καταβολή τέλους διαφήμισης μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.


ΝΣΚ/135/2018

Καταβολή τέλους υπέρ του Ταμείου Αρχαιολογικών Χώρων (ΤΑΠ) για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιεί ΟΤΑ σε υπαίθριο θέατρο εντός αρχαίου ακίνητου μνημείου.(...)Η εκ μέρους της Δ/νσης Δασών παραχώρηση της χρήσης άλσους σε Δήμο, εντός του οποίου βρίσκεται αρχαίο ακίνητο μνημείο και εντός αυτού υπαίθριο θέατρο, συνιστά παραχώρηση της χρήσης του εδάφους και όχι του μνημείου, οι δε εκδηλώσεις που πραγματοποιεί ο Δήμος στο θέατρο υπόκεινται σε αδειοδότηση από το ΥΠΠΟΑ, έναντι τέλους υπέρ του Τ.Α.Π. (ομόφ.)


ΕΑΠ/2003371/2013

ΘΕΜΑ: « Διευκρινιστικές οδηγίες για την καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων »  ΣΧΕΤ: α) Η αριθμ.63/Ε20/3/24-10-2013 εγκύκλιος του ΙΚΑ  β) Το αριθμ.Ε10/8/26-11-2013 έγγραφο του ΙΚΑ

ΠΟΛ 1083/2013

ΘΕΜΑ: Αποδοχή της με αρ. 634/2012 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 28 του ΚΦΕ σε περιπτώσεις πωλήσεων ακινήτων που αποκτήθηκαν από επαχθή ή μη επαχθή αιτία, σε συνδυασμό με την καταβολή φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος ή τέλους συναλλαγής με βάση τις διατάξεις του νόμου 3427/2005.

ΕλΣυν.Κλ.Τμ.1/197/2017

Καταβολή τακτικών αποδοχών:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα, με τα οποία εντέλλεται η καταβολή τακτικών αποδοχών στους τριάντα δύο φερόμενους ως δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου … για τον μήνα Ιούνιο του έτους 2017, δεν υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διότι δεν αφορούν την καταβολή της πρώτης μισθοδοσίας (η οποία έχει ήδη καταβληθεί) μετά την παράταση των σχετικών αρχικών συμβάσεων, η οποία και μόνο θα μπορούσε να ελεγχθεί, ως πρώτη μισθοδοσία μετά από πρόσληψη με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (βλ. Ελ.Συν. ΚΠΕΔ στο Ι Τμ. 64/2017). Επομένως, τα υποβληθέντα εντάλματα πληρωμής δεν υπόκεινται σε θεώρηση από την αναπληρώτρια Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και, συνακόλουθα, το Κλιμάκιο απέχει του ελέγχου τους.


Δ.ΟΡΓ.Β1157701ΕΞ2017

«Σύσταση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), συγκρότηση και ορισμός μελών της Ειδικής Επιτροπής του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), όπως ισχύει, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των αυτοκινήτων οχημάτων της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου, καθώς και για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 121 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.» ΑΔΑ:ΨΤΨΔ46ΜΠ3Ζ-4ΝΔ

Ν 4818/2021- ΦΕΚ: 124/Α/2021 άρθρο 53 παρ.3:3 Οι υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦΔ 1192038 ΕΞ 2017/ 21.12.2017 (Β΄ 4700) και ΔΟΡΓ. Β1157701 ΕΞ 2017/17 (ΑΔΑ: ΨΤΨΔ46ΜΠ3Ζ-4ΝΔ) αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι και την 30ή.9.2021 για την εξέταση των εκκρεμών αιτήσεων υπολογισμού του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 σε συνδυασμό με την περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) και το άρθρο 49 του ν. 4797/2021 (Α΄ 66).


2545/380113/2022

Ανάθεση καθηκόντων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για ενέργειες του υπο-Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα - Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Π.Α.Α. 2014- 2020.

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.2.θ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΗΣ 261/55023/2023-ΦΕΚ:1025/Β/24.02.2023.