Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4812/2021

«Πίνακας μηνός Ιουνίου 2022 αναφορικά με τη μηνιαία προείσπραξη του αρ. 72 του Ν. 4812/21 (ΦΕΚ Α΄/110)»ΑΔΑ: Ψ1ΗΔΟΞ7Μ-17Β

Σχετικά Έγγραφα

18823/2022

«Πίνακας μηνός Απριλίου 2022 αναφορικά με τη μηνιαία προείσπραξη του αρ. 72 του Ν. 4812/21 (ΦΕΚ Α΄/110)» ΑΔΑ:ΩΔΡΓΟΞ7Μ-ΔΙΗ


21058/2022

«Πίνακας μηνός Μαΐου 2022 αναφορικά με τη μηνιαία προείσπραξη του αρ. 72 του Ν. 4812/21 (ΦΕΚ Α΄/110)» ΑΔΑ:9ΗΖΦΟΞ7Μ-ΩΚ6


24421/2021

« Πίνακας μηνός Ιουνίου 2021 αναφορικά με τη μηνιαία προείσπραξη του αρ. 72 του Ν. 4812/2021 (ΦΕΚ Α΄/110)» ΑΔΑ:ΨΛΔΘΟΞ7Μ-ΤΩΙ


6947/2022

«Πίνακας μηνός Δεκεμβρίου 2021 αναφορικά με τη μηνιαία προείσπραξη του αρ. 72 του Ν. 4812/21 (ΦΕΚ Α΄/110)» ΑΔΑ:ΨΩ5ΧΟΞ7Μ-ΚΔ2


1772/2022

«Πίνακας μηνός Οκτωβρίου 2021 αναφορικά με τη μηνιαία προείσπραξη του αρ. 72 του Ν. 4812/21 (ΦΕΚ Α΄/110)» ΑΔΑ:6ΜΛΨΟΞ7Μ-ΙΧΖ


32773/2021

«Πίνακας μηνός Σεπτεμβρίου 2021 αναφορικά με τη μηνιαία προείσπραξη του αρ. 72 του Ν. 4812/21 (ΦΕΚ Α΄/110)»  ΑΔΑ:9ΕΜΞΟΞ7Μ-63Α


13405/2022

«Πίνακας μηνός Φεβρουαρίου 2022 αναφορικά με τη μηνιαία προείσπραξη του αρ. 72 του Ν. 4812/21 (ΦΕΚ Α΄/110)» ΑΔΑ:ΨΗΞΡΟΞ7Μ-Τ9Ε


21248/2021

Έναρξη της διαδικασίας μηνιαίας προείσπραξης έτους 2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 72 του Ν. 4812/21 (ΦΕΚ Α΄/110) ΑΔΑ:ΨΚΞΠΟΞ7Μ-ΙΑΗ


27104/2022

Καθορισμός Τύπου Δήλωσης Εμπιστευτικότητας, Ορισμός Υπαλλήλων Υπόχρεων Υποβολής Δήλωσης Εμπιστευτικότητας και καθορισμός διαδικασίας υπολογισμού εκπτώσεων και ωφελημάτων δημοσίων νοσοκομείων σε εκτέλεση των συμφωνιών του άρθρου ενενηκοστού του ν. 4812/2021 (Α’ 110).


ΕΑΛΕ/Γ.Π. 79882/2021

Παράταση του χρονικού διαστήματος εξαίρεσης των ιδιωτικών φαρμακείων από τη διαδικασία εκκαθάρισης, για την παροχή φαρμάκων αποκλειστικά σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου ογδοηκοστού του ν. 4812/2021 (Α’ 110).