Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4727/2020
ΦΕΚ: 3511/Β/25.05.2023

Καθορισμός διαδικασίας της ηλεκτρονικής επισημείωσης εγγράφων (e-Apostille) σύμφωνα με τη Σύμβασης της Χάγης.

Σχετικά Έγγραφα

Δ6Δ 1086843 ΕΞ 2012/2012

«Περί της αρμοδιότητας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για τη χορήγηση
επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης (apostille) σε έγγραφα, που εκδίδουν οι Υπηρεσίες του
Υπουργείου Οικονομικών».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ της υπ' αριθμ. Δ6Δ 1086800 ΕΞ2012/2012 με τίτλο «Αποστολή επικαιροποιημένης κατάστασης με τα κράτη που έχουν προσχωρήσει στη
Σύμβαση της Χάγης».

3094/2019

Παροχή Εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε υπαλλήλους του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την επίθεση της επισημείωσης (APOSTILLE) της Σύμβασης της Χάγης. 


ΕΦΚΑ/713724/2017

«Υπενθύμιση οδηγιών σχετικά με την υποχρέωση αποστολής δειγμάτων υπογραφής των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, στα πλαίσια της Σύμβασης της Επισημείωσης της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille)».(ΑΔΑ:ΩΑΡΣ465ΧΠΙ-3Ρ7)


4720/176199/2014

Παροχή Εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε υπαλλήλους του τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού /Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την επίθεση της επισημείωσης (APOSTILLE) της Σύμβασης της Χάγης.

295/2011

Παροχή Εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε υπαλλήλους της του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την επίθεση της επισημείωσης (APOSTILLE) της Σύμβασης της Χάγης (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)


5789/222217/2019

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε υπαλλήλους του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την επίθεση της επισημείωσης (APOSTILLE) της Σύμβασης της Χάγης.


273862/6497/2019

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε υπαλλήλους του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την επίθεση της επισημείωσης (APOSTILLE) της Σύμβασης της Χάγης.


340/14602/2011

Παροχή Εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε υπαλλήλους του τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την επίθεση της επισημείωσης (APOSTILLE) της Σύμβασης της Χάγης.


1020/2011

Παροχή Εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε υπαλλήλους του Τμήματος Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων για την επίθεση της επισημείωσης (APOSTILLE) της Σύμβασης της Χάγης.


34242/11001/2011

Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη χορήγηση της επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί κατάργησης της επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων.