Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4761/2020 , 4354/2015/Α.22 , 849/1978 , 5021/2023
ΦΕΚ: 488/ΥΟΔΔ/24.05.2023

Καθορισμός αποζημίωσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) που έχει αναλάβει καθήκοντα σχετικά με την υλοποίηση των δράσεων του ΟΔΑΠ που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα “Ελλάδα 2.0” το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βάσει του άρθρου 53 του ν. 5021/2023.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

121205/2022

Καθορισμός αποζημίωσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) που έχει αναλάβει την έρευνα, τον συντονισμό και την υλοποίηση των ενεργειών της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4761/2020.


6991+6990+7001/2023

6991/2023.Καθορισμός του κατ’ αποκοπή ποσού που αντιστοιχεί στην ανταμοιβή των υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», του Υπουργείου Οικονομικών.

26990/2023.Καθορισμός του κατ’ αποκοπή ποσού που αντιστοιχεί στην ανταμοιβή των υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

7001/2023.Καθορισμός του κατ’ αποκοπή ποσού που αντιστοιχεί στην ανταμοιβή των υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


6968+6987+6986/2023

Αριθμ. 6989/2023 Καθορισμός του κατ’ αποκοπή ποσού που αντιστοιχεί στην ανταμοιβή των υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 Αριθμ. 6987/2023  Καθορισμός του κατ’ αποκοπή ποσού που αντιστοιχεί στην ανταμοιβή των υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Αριθμ. 6986/2023 3Καθορισμός του κατ’ αποκοπή ποσού που αντιστοιχεί στην ανταμοιβή των υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού


7004+6998+7011/2023

7004/2023.Καθορισμός του κατ’ αποκοπή ποσού που αντιστοιχεί στην ανταμοιβή των υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

6998/2013.Καθορισμός του κατ’ αποκοπή ποσού που αντιστοιχεί στην ανταμοιβή των υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», του Υπουργείου Εσωτερικών.

7011/2023 Καθορισμός του κατ’ αποκοπή ποσού που αντιστοιχεί στην ανταμοιβή των υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).


7015+7007+6995+6992/2023

7015/2023.Καθορισμός του κατ’ αποκοπή ποσού που αντιστοιχεί στην ανταμοιβή των υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

7007/2013.Καθορισμός του κατ’ αποκοπή ποσού που αντιστοιχεί στην ανταμοιβή των υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

6995/2023.Καθορισμός του κατ’ αποκοπή ποσού που αντιστοιχεί στην ανταμοιβή των υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

6992/2023.Καθορισμός του κατ’ αποκοπή ποσού που αντιστοιχεί στην ανταμοιβή των υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.


4772/2023

Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».


ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/49144/468/2023

Προκήρυξη της Δράσης με τίτλο «ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ», που θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Πυλώνα Ανάκαμψης 1 «Πράσινη Μετάβαση» Άξονα Προτεραιότητας 1.3 «Μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών» του ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0.


92076/2022

Συνεισφορά στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην υλοποίηση της Δράσης «Απλούστευση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος» στο πλαίσιο του «Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» («ΕΣΑΑ») «Ελλάδα 2.0».


119126 ΕΞ 2021

Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.


1027120/2022

«Έγκριση Οδικού Χάρτη (συμπεριλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος) για την έκδοση των αποφάσεων/εγκυκλίων που αφορούν τη μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’»ΑΔΑ:ΨΖ6Ζ46ΜΠ3Ζ-25Ψ