Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3861/2010 , 25279 ΕΞ 2020

Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την παράταση εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 10Β του Ν.3861/2010ΑΔΑ:624046ΜΤΛΠ-ΡΥΧ

Σχετικά Έγγραφα

ΔΗΔ/Φ.40/24071/2017

Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για παράταση εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 10Β του Ν. 3861/2010.(ΑΔΑ:7ΤΔΨ465ΧΘΨ-ΖΒΛ)


11258/2020

Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την παράταση εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 10Β του Ν.3861/2010ΑΔΑ: 666Ξ46ΜΤΛΠ-Γ37 


19510/2018

Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την παράταση εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 10Β του Ν. 3861/2010.(ΑΔΑ:ΩΓΒΟ465ΧΘΨ-ΝΣ0)


ΔΗΔ/Φ.40/19101/2019

Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την παράταση εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 10Β του Ν.3861/2010.(ΑΔΑ:ΩΒΤΧ465ΧΘΨ-7ΥΩ )


20997/2020

Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την παράταση εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 10Β του Ν.3861/2010 ΑΔΑ:Ψ9ΩΛ46ΜΤΛΠ-Μ3Σ


ΔΗΔ/Φ.40/14187/2016

Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για παράταση πρώτης εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 10Β του Ν. 4305/2014.(ΑΔΑ:9ΛΓΚ465ΦΘΕ-Β9Φ )


ΔΗΔ/Φ.40/16557/2016

Υπουργική Απόφαση για παράταση πρώτης εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 10Β του Ν. 3861/2010.(ΑΔΑ:ΩΞΞ8465ΦΘΕ-7ΣΛ)


17739/2015

Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Β ν. 3861/2010. (ΑΔΑ: 79ΝΤ465ΦΘΕ-13Ο)


ΔΗΔ/Φ. 40/473/2016

«Τροποποίηση της της υπ’ αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 116) με θέμα «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν. 4305/2014)». (ΑΔΑ:6Μ1Λ465ΦΘΕ-ΑΨ)


ΔΗΔ/Φ.40/14390/2016

Tροποποίηση της αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 116)«Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν. 4305/2014)».