Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4597/2019 , 4472/2017
ΦΕΚ: 4026/Β/04.11.2019

Τροποποίηση της 2822.10/20519/2018 (Β΄ 1056) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται σε κατηγορίες προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.».

Σχετικά Έγγραφα

2822.10/20519/2018

Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται σε κατηγορίες προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


Φ.841/38/26939/Σ.5184/2018

Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

ΦΕΚ-1168/Β/30.3.2018: Διόρθωση σφάλματος στην Φ.841/38/26939/ Σ. 5184/23.3.2018 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας – Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1119/Β΄/27.3.2018.


Φ.841/26/38463 Σ.7925/2017

Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.(Καταργήθηκε με την Φ.841/38/26939/Σ.5184/2018, ΦΕΚ-1119/Β/27.3.2018)


2822.10/4885/2018

Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδόματος γραφείου σε στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που τίθενται σε υπηρεσία γραφείου λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής .


8002/1/520-γ'/2018

Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου (πτητικό, Ε.Κ.Α.Μ., Ε.Μ.Α.Κ., δυτών υποβρυχίων διασώσεων, καταδυτικό, Μ.Α.Τ., ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδών σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων) που καταβάλλονται στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.


8002/14/7-β’/2018

Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδόματος αναπηρίας που καταβάλλεται στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και στο Πυροσβεστικό Προσωπικό.


6002/18/10-α/2018

Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδόματος γραφείου λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία που καταβάλλεται στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.


ΠΟΛ.1236/2018

Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.

Καταργείται με την 1404/2019, ΦΕΚ: 4216/Β/2019


ΠΟΛ.1189/2016

Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.


8000/32/233-α’/2018

Καθορισμός του ανώτατου ετήσιου ορίου ωρών νυκτερινής απασχόλησης, των δικαιούχων, των όρων και των προϋποθέσεων χορήγησης ειδικής αποζημίωσης ανά ώρα νυκτερινής απασχόλησης που καταβάλλεται στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.