2823.11-1/19643/2022

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 2823.11-1/3863/2022
ΦΕΚ: 1411/Β/24.03.2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2823.11-1/3863/ 24.12.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  «Αποζημίωση πλωτών μέσων για την παροχή Υπηρεσιών αντιμετώπισης συνεπειών πυρκαγιών» (Β’ 263/2022).

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

2823.11-1/3863/2022

Αποζημίωση πλωτών μέσων για την παροχή Υπηρεσιών αντιμετώπισης συνεπειών πυρκαγιών.


ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών αποζημίωσης πλωτών μέσων  για την παροχή Υπηρεσιών αντιμετώπισης συνεπειών πυρκαγιών


0001160/2016

Καθορισμός προδιαγραφών και απαιτήσεων για την έγκριση πλωτών μέσων μεταφοράς καυσίμων ναυτιλίας ως πλωτών εφοδιαστικών μέσων.


2823.11-1/1639/2022

Τροποποίηση της υπ’  αρ. 2823.11-1/14384/ 10.03.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού των δαπανών που πληρώνονται από την Πάγια Προκαταβολή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Β’ 1007).


2823.11-1/14655/2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2823.11-1/14384/10-03-2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού των δαπανών που πληρώνονται από την Πάγια Προκαταβολή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Β’ 1007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.


Α.1015/2022

Εξειδίκευση των παραβάσεων των υπόχρεων εγγραφής στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων της παρ.  2 του άρθρου  6 του ν. 4758/2020 (Α’ 242) και της υπό στοιχεία Α.1061/12-3-2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών των πλωτών μέσων, καθώς και λοιπών πληροφοριών που αφορούν τα πλωτά μέσα στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 1171) - καθορισμός του ποσού των διοικητικών προστίμων, της διαδικασίας και των αρμόδιων αρχών επιβολής τους.


ΓΔΤΕΦΚ 1117583/2017

Τροποποίηση της αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0001160 ΕΞ 2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1262) με θέμα «Καθορισμός προδιαγραφών και απαιτήσεων για την έγκριση πλωτών μέσων μεταφοράς καυσίμων ναυτιλίας ως πλωτών εφοδιαστικών μέσων».


1000.0/55832/2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2903.5/92965/2019/31.12.2019 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Υπαγωγή υπηρεσιών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Γενικούς Γραμματείς, Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και σε υπηρεσιακά όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Β΄ 5056).


2903.5/37112/2022

Τροποποίηση της υπ' αρ. 2903.5/92965/2019 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Υπαγωγή υπηρεσιών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Γενικούς Γραμματείς, Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και σε υπηρεσιακά όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Β' 5056).


1000.0/35289/2015

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και σε υπηρεσιακά όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.