Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4756/2020 , 4727/2020 , 4624/2019
ΦΕΚ: 2156/Β/25.05.2021

Χορήγηση επιδόματος στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Σχετικά Έγγραφα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΝΕΟ-ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 30105/2021 - ΦΕΚ: 2156/Β/25.6.2021: Χορήγηση επιδόματος στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων.


οικ. 49876/14967/2020

Καθορισμός της ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση του επιδόματος ασθένειας - ατυχήματος από τον e-ΕΦΚΑ.


ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/35/οικ.27458/2011

Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας καταγραφής των δικαιούχων επιδόματος αναπηρίας (τυφλότητα, κωφαλαλία, τετραπληγία, παραπληγία,ακρωτηριασμός σε ασφαλισμένους του Δημοσίου και ανασφαλίστους, βαριά νοητική καθυστέρηση,εγκεφαλική παράλυση, βαριά αναπηρία, συγγενή αιμολυτική αναιμία, συγγενή αιμορραγική διάθεση, Σ.Ε.Α.Α, νόσο του Χάνσεν και επίδομα κίνησης), δικαιούχων επιδόματος απροστάτευτων ανηλίκων, δικαιούχων επιδόματος ομογενών, δικαιούχων επιδόματος στεγαστικής συνδρομής συνταξιούχων υπερηλίκων ΟΓΑ και δικαιούχων διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων, η οποία διεκπεραιώνεται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 

ΝΣΚ/282/2012

Δυνατότητα ή μη εφαρμογής του προγράμματος στεγαστικής συνδρομής σε ζεύγος υπερηλίκων που λαμβάνει σύνταξη ανασφαλίστων του ΟΓΑ, ενώ μισθώνει ακίνητο, το οποίο είχε προηγουμένως μεταβιβάσει στο τέκνο του. Ζεύγος υπερηλίκων που λαμβάνουν σύνταξη ανασφαλίστων του ΟΓΑ, ενώ μισθώνει ακίνητο το οποίο είχε προηγουμένως μεταβιβάσει στο τέκνο του, δεν έχει δικαίωμα απολήψεως στεγαστικής συνδρομής, κατ’ εφαρμογήν των υπ’ αριθ. Γ3/οικ.2615/22-5-1985 και Γ3/οικ.2435/ 8-7-1987 Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων.

ΟΓΑ/8/2016

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ΑΔΑ:ΩΓΞ9469ΙΩΔ-ΩΚ0)


ΟΓΑ/7/2016

ΘΕΜΑ: «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων» (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΓΑ/8/2016 ΑΔΑ:ΩΓΞ9469ΙΩΔ-ΩΚ0)


Γ.Π.Δ11 οικ/31252/2021

Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)

Δ.ΣΦ-ΦΕΚ-4074/Β/6.9.2021


Γ.Π.Δ11 οικ/31930/2021

Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.)


οικ. 31653/2021

Καθορισμός της διαδικασίας κοινοποίησης των διοικητικών πράξεων του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και άσκησης ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων των οργάνων του με ηλεκτρονικά μέσα.


ΓΠ/Δ12/οικ.42337/1003/2018

Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους σύνταξης ή επιδόματος ανασφάλιστων υπερήλικων, πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, της Περιφέρειας Αττικής.