Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4764/2020

«Ρυθμίσεις θεμάτων των Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 144 του ν. 4764/2020 (Α’ 256)» ΑΔΑ: ΨΒ6Α465ΧΘΞ-Ω9Π

Σχετικά Έγγραφα

Δ24/οικ /598/2020

Ρυθμίσεις θεμάτων των Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 188 του ν. 4635/2019 ΑΔΑ:6ΛΞ2465ΧΘΞ-ΙΛΥ


Ν.4472/2017/AΡΘΡΟ 118

Ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)


Π.Δ.71/2019

Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε). 


ΕΑΑΔΗΣΥ/3919/2019

Δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος 71/2019 «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.).(ΑΔΑ:ΩΗΛ6ΟΞΤΒ-ΩΗ0) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


59387/2020

Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, για την υποβολή προτάσεων ρύθμισης θεμάτων που αφορούν στα μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε).


2252.1.1/8807/2021

Χρηματοδότηση συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου  127 του ν.  4764/2020 (Α΄ 256).


E.2010/2021

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 77 και 78 του ν.4764/2020 (Α΄256). ΑΔΑ:Ψ0Α946ΜΠ3Ζ-ΞΝΙ


2252.1.1/9560/2021

Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου 127 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256), για την περίοδο έως και 28-2-2021.


ΔΝΣγ/οικ.15299/ΦΝ/466/2017

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών


ΔΝΣα/οικ58866 /ΦΝ466/2017

Δημοσίευση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΑΔΑ 7ΥΜΕ465ΧΘΞ-7ΡΜ ) ΕΓΚ/17/2017