Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 17326/2022

Υποβολή στοιχείων εκτελεστέων έργων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 316/2022 ΑΔ:6ΕΒΦ46ΜΤΛ6-Ν6Μ

Σχετικά Έγγραφα

46244/2022

● Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα & απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. – Ι.Δ.Ο.Χ.)
● Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων » ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5/2022  ΑΔΑ: 9Θ3446ΜΑΠΣ-Η05 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5/2022


ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/ 984 /οικ.5645/2022

Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2022 - Υποβολή αιτήσεων - 3 η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ:6ΞΦΛ46ΜΤΛ6-Σ7Ο


50057/2021

Υποβολή οικονομικών στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ ΑΔΑ:Ω2ΡΖ46ΜΤΛ6-7ΞΖ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 419/2021


οικ.6137/2018

Υποβολή οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.(ΑΔΑ:ΩΨΩΡ465ΧΘ7-ΤΡ4 ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9/2018


ΥΠ.ΕΣ/25802/2020

Υποβολή στοιχείων των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στην εφαρμογή «Σύνοψη Μητρώου Δεσμεύσεων» του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 87/2020 ΑΔΑ:ΨΠΚ546ΜΤΛ6-Ο50


36173/2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (de minimis) ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 1408/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 316/2019.(ΑΔΑ:ΩΣΧ746ΨΧΞΧ-ΙΤΒ) 


104256/2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (de minimis) ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΑΜΥΓΔΑΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 1408/2013 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. (ΕΚ) 316/2019» ΑΔΑ:6ΦΦ746ΨΧΞΧ-ΤΜ2


155264/2022

«Ασφάλιση μελών Ενεργειακών Κοινοτήτων»  ΑΔΑ:ΨΑΑ446ΜΑΠΣ-5Ε0 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11/2022


ΥΠ.ΕΣ/39167/2022

«Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 375/2022 ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ 


ΥΠΕΣ/18363/2022

«Μεταγραφή ληξιαρχικών πράξεων στο Ειδικό Ληξιαρχείο» ΑΔΑ:ΩΑΗΝ46ΜΤΛ6-Ι5Ψ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 198/2022