Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 100548/ΓΔ5/2021 , 4823/2021

«Εφαρμογή Συστάσεων της Ε.Δ.ΕΛ. προς ΔΠΕ/ΔΔΕ/ΠΔΕ/Σιβιτανίδειο Σχολή, σύμφωνα με το υφιστάμενο Εθνικό θεσμικό πλαίσιο, στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμμάτων της ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας για το σχολικό έτος 2022-2023» ΑΔΑ:9ΣΡΖ46ΜΤΛΗ-ΔΑΣ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

104627/ΓΔ5/2020

Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).

3060/2022«Εφαρμογή Συστάσεων της Ε.Δ.ΕΛ. προς ΔΠΕ/ΔΔΕ/ΠΔΕ/Σιβιτανίδειο Σχολή, σύμφωνα με το υφιστάμενο Εθνικό θεσμικό πλαίσιο, στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμμάτων της ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας για το σχολικό έτος 2022-2023» ΑΔΑ:9ΣΡΖ46ΜΤΛΗ-ΔΑΣ


144193/Ε2/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. στη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση και εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) για το σχολικό έτος 2019-2020.ΑΔΑ:ΩΨ0Δ4653ΠΣ-Φ6Β


59779/Ε2/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) στη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση και εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) για το σχολικό έτος 2020-2021.  ΑΔΑ:9Τ0Υ46ΜΤΛΗ-5Μ9


83635/2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Εκτιμήσεων πληρωμών 2019 & προβλεπόμενων δαπανών στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2020 – 2023 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).(ΑΔΑ: 6ΟΖΠ465ΧΙ8-ΥΙΨ)


75436/2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Εκτιμήσεων πληρωμών 2022 & προβλεπόμενων δαπανών στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2023 – 2026 του Προγράμματος Δημοσίων  Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΑΔΑ:6ΩΛΧ46ΜΤΛΡ-ΞΗΜ


2379/0052/2013

Σύστημα επιβαλλομένων από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού ή/και του προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτουμένων στο πλαίσιο του στόχου 3 «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του ΕΣΠΑ.

448/0052/2011

Σύστημα επιβαλλόμενων από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ) δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού ή/και του προϋπολογισμού των ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (στόχοι 1 και 2), του ΕΣΣΑΑΛ 2007 -2013 και του ΕΟΧ.


Φ.ΜΝΑΕ/111415/Δ4/2022

Οργάνωση και Λειτουργία του θεσμού του «Συμβούλου Καθηγητή» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» για το σχολικό έτος 2022-2023.


Γ. Π. 57605/2022

«Ανάπτυξη - υλοποίηση από το Υπουργείο Υγείας δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο, για το σχολικό έτος 2022 - 2023» ΑΔΑ: ΨΨ87465ΦΥΟ-ΟΗ1 


1473/2020

Εγκύκλιος με διευκρινίσεις σχετικά με την τήρηση και ανάρτηση Απουσιολογιών / Παρουσιολογίων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ που απασχολούνται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 και ΠΔΕ σε σχολικές μονάδες (πλην ΚΕΣΥ) κατά την περίοδο εφαρμογής μέτρων αντιμετώπισης κορωνοϊού. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: 96Μ046ΜΤΛΗ-0ΔΓ