Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4727/2020

«Κατάργηση τηλεομοιοτυπίας (FAX) στο Δημόσιο – Πεδίο εφαρμογής - προπαρασκευαστικές ενέργειες υπόχρεων φορέων». ΑΔΑ: 66ΩΨ46ΜΤΛΠ-ΛΛΥ

Σχετικά Έγγραφα

33150/2020

«Οργάνωση και τήρηση του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών (άρ. 90 του ν. 4727/2020) - Ενέργειες προπαρασκευαστικής φάσης».ΑΔΑ:ΩΜΜΔ46ΜΤΛΠ-Ε6Π


ΕΦΚΑ/1317994/2017

«Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που υποβάλλονται στο Δημόσιο (άρθρο 1 του ν. 4250/2014) - Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου».(ΑΔΑ:6ΞΕΗ465ΧΠΙ-7Η4) (ΕΓΚ/35/2017)


οικ.41488/2016

Διευκρινίσεις ως προς το πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/31.10.2016).(ΑΔΑ:7Θ9Σ465ΧΘ7-59Μ)


ΔΗΔ/Φ.40/ 26794/2016

‘‘Καταληκτική ημερομηνία πρώτης εφαρμογής του Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10Β Διαύγεια’’.(ΑΔΑ:6Ψ9Χ465ΦΘΕ-Γ2Μ)


448/2004/ΕΚ

Για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1685/2000 ο οποίος θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών σχετικά με τις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1145/2003

Αρ.Πρ.Δ23/οικ.34484/2655/2016

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος εφαρμογής της υπ΄ αρ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 908 τ.Β΄) «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας».ΑΔΑ: 65ΝΩ465Θ1Ω-3Σ6


Ε.2055/2019

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 130 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ Α΄ 50/26-3-2019) με τις οποίες τροποποιείται το πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 4483/2017  ΑΔΑ: 6ΜΞ746ΜΠ3Ζ-23Υ


Καν.448/2004/ΕΚ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 448/2004 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1685/2000 ο οποίος θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών σχετικά με τις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1145/2003


2334.2-4/16899/2020

Ειδικές επιθεωρήσεις πλοίων υπαγόμενων στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 93/2019 (Α΄152) “περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις (ΕΕ) 2017/2110, τροποποίησης του π.δ. 16/2011 (Α΄36) και κατάργησης του π.δ. 314/2001 (Α΄212)” ΑΔΑ: 6ΘΞ34653ΠΩ-ΩΨΩ


95728/2007

Νομική κάλυψη τεχνικών υπαλλήλων σε περίπτωση ποινικών διώξεων εις βάρος τους.

Πεδίο Εφαρμογής :Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται στους τεχνικούς υπαλλήλους: α) της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και β) των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και φορέων κοινωνικής ασφάλισης.