Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

32958/2007

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 32958/2007
ΦΕΚ: 1399/Β/06.08.2007

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 37066/ΔΕΚΟ 1173 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, και Τουριστικής Ανάπτυξης, με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού στις δημόσιες επιχειρήσεις: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε., ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.».


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

34549/2007

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 37070/ΔΕΚΟ 1176 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού στις δημόσιες επιχειρήσεις ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε., ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.».


32055/2007

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 31803/ΔΕΚΟ 1050 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού στις δημόσιες επιχειρήσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε., ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α.Ε., ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε., ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α.Ε., ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.». 

ΥΑ 32056/2007

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 37074/ΔΕΚΟ 1178 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Μακεδονίας Θράκης, με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού στις επιχειρήσεις: ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ - HELEXPO Α.Ε., ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.».


37092/2007

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 37072/ΔΕΚΟ 1177 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιος Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού στις δημόσιες επιχειρήσεις: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε.».


29646/2173/2007

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 37069/ΔΕΚΟ 1175 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού στη δημόσια επιχείρηση ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.».


32053/2007

Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού στις επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑI ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Α.Ε., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΙΛΛΟΜΑΖΗΣ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Α.Ε., ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΟΥΝΑΣ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Α.Ε..


ΥΑ/12001/2009

Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού στη δημόσια επιχείρηση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε..


ΠΥΣ/11/2021

Συνυπογραφή από το Ελληνικό Δημόσιο: α) της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών (Σ.Α.Μ.) της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», β) της Τροποποιητικής Σύμβασης, που έχουν κυρωθεί με τον ν. 4422/2016, καθώς και γ) της Απευθείας Συμφωνίας κατ’ εφαρμογή της παρ. 11.9 του άρθρου 11 της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών.


ΥΑ/11933/2009

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1760/4.4.2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, και Εμπορικής Ναυτιλίας, με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού στην Ανώνυμη Εταιρεία : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και της υπ’ αριθμ. 5111.20/01/5.6.2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, και Εμπορικής Ναυτιλίας, με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού στην Ανώνυμη Εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.».


ΔΠΔΑ/315225/ΟΑΚ/2023

Καθορισμός ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων, για το έτος 2023, ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, εντός και εκτός της Επικράτειας, των Οργάνων Διοίκησης και του προσωπικού του εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών φορέα Γενικής Κυβέρνησης «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)».