Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 2816/2018 , 4483/2017 , 3852/2010
ΦΕΚ: 1861/Β/07.05.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2816/30.01.2018 απόφασης «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και των λοιπών βάσεων δεδομένων οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και κάθε άλλης απαραίτητης λεπτομέρειας» (Β’ 350).

Σχετικά Έγγραφα

2816/2018

Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και των λοιπών βάσεων δεδομένων οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και κάθε άλλης απαραίτητης λεπτομέρειας.


ΥΑ/74712/2010

Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης της βάσης δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων», των αριθμοδεικτών αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

2816/2018,ΦΕΚ-350/Β/7.2.2018 άρθρο 11: Από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τίθεται σε ισχύ η παρούσα απόφαση και παύει η ισχύς των αποφάσεων των με αριθμό 74712 και 74713/29-12-2010 (Β΄2043) αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των τροποποιήσεων αυτών.

 


ΥΠΕΣ/32754/2011

Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης της βάσης δεδομένων «Ενιαίο μητρώο εργαζομένων στους δήμους και στις περιφέρειες», των αριθμοδεικτών αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.


ΥΠΕΣ/458/2011

ΘΕΜΑ: Υλοποίηση της υπ’ αριθμ. 74712/29-12-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός του τύπου, τουπεριεχόμενου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης της βάσης δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων», των αριθμοδεικτών αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας».

ΥΑ 37834/2013

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 74712/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β΄ 30-12-2010) Υπουργικής απόφασης με τίτλο «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης της βάσης δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων» των αριθμοδεικτών αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας».

ΥΑ/74713/2010

Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης της βάσης δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία περιφερειών»,των αριθμοδεικτών αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

2816/2018,ΦΕΚ-350/Β/7.2.2018 άρθρο 11: Από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τίθεται σε ισχύ η παρούσα απόφαση και παύει η ισχύς των αποφάσεων των με αριθμό 74712 και 74713/29-12-2010 (Β΄2043) αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των τροποποιήσεων αυτών.


ΥΠΕΣ/47473/2012

ΘΕΜΑ: «Έναρξη πλήρους λειτουργίας του Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών στοιχείων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και προαπαιτούμενες ενέργειες από αυτούς».

ΥΑ 4320/2012

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 74712/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043 Β’) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης της βάσης δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων», των αριθμοδεικτών αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας»..

ΥΠ.ΕΣ/8932/2016

Πρόσβαση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στα οικονομικά δεδομένα των Ο.Τ.Α. χωρικής τους αρμοδιότητας, μέσω του Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας και προαπαιτούμενες ενέργειες.


ΥΠ.ΕΣ/21728/2016

Παροχή οδηγιών για την πρόσβαση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στα οικονομικά δεδομένα των Ο.Τ.Α. χωρικής τους αρμοδιότητας, μέσω του Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας